Nieuws

Reductie melkveestapel start 1 maart

De grootvee-eenheid (GVE) reductieregeling is vrijdag officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling maakt deel uit van het fosfaatreductieplan en treedt op 1 maart in werking.

De ministeriële regeling regelt het stapsgewijs verkleinen van de melkveestapel. Op bedrijfsniveau moet de veestapel worden teruggebracht tot het niveau van 2 juli 2015 minus 4 procent. Grondgebonden bedrijven zijn uitgezonderd van deze korting van 4 procent.

Per periode van twee maanden wordt het doelstellingsaantal vastgesteld door op het aantal GVE's dat op 1 oktober 2016 in het I&R-systeem geregistreerd stond een verminderingspercentage door te voeren.

Verloop

In de eerste periode (maart/april) bedraagt dit percentage 5 procent. In de tweede periode (mei/juni) bedraagt het verminderingspercentage 10 procent. Wanneer in de eerste periode een niveau onder het referentieaantal wordt bereikt, hoeft het bedrijf enkel te reduceren tot het referentieaantal.

In de derde periode (juli/augustus) wordt, afhankelijk van het verloop van de totale nationale fosfaatreductie, het verminderingspercentage vastgesteld op maximaal 20 procent van het aantal GVE's dat op 1 oktober 2016 geregistreerd stond. Wanneer een melkproducerend bedrijf zijn taakstelling heeft gerealiseerd en op of onder zijn referentieaantal blijft, is een verdere reductie op basis van deze regeling niet noodzakelijk.

Reduceren

Afhankelijk van de noodzaak tot verdere reductie kan het percentage te reduceren GVE's in de vierde periode verder worden aangescherpt tot maximaal 40 procent. Het percentage voor de vijfde periode zal gelijk zijn aan het percentage voor de vierde periode.

De percentages voor de periodes drie en later zullen uiterlijk op de laatste dag voor het begin van de periode worden vastgesteld en bekendgemaakt in de Staatscourant.

Heffing

Bedrijven die niet aan de reductiedoelstellingen voldoen, betalen een heffing van 240 euro per boventallige GVE. Boeren die wel voldoen aan de bij die periode behorende reductiedoelstelling, maar de veestapel nog niet hebben gereduceerd tot het niveau van 2 juli 2015 (minus 4 procent), betalen een lagere solidariteitsheffing van 56 euro. Uit de heffingsinkomsten wordt een bonus uitgekeerd aan ondernemers die hun melkveestapel reduceren tot onder het niveau van 2 juli 2015 (minus 4 procent).

De ministeriële regeling ziet daarnaast toe op niet-melkleverende rundveebedrijven om te voorkomen dat rundvee naar deze bedrijven wordt verplaatst om aan de doelstelling voor vermindering van dieren te voldoen zonder dat er feitelijk sprake is van fosfaatreductie.

Samenwerking

De ministeriële regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met de zuivelbedrijven. De GVE-reductieregeling heeft als doel de fosfaatuitstoot met 4 miljoen kilo te verlagen.

Kijk voor de regeling en rekenvoorbeelden op ZuivelNL.

Peter Smit

Peter Smit

Peter Smit is redacteur Algemeen en Veehouderij. Hij volgt de melkveehouderij en afzetketen van agrarische producten.

Contact