Van+Dam+herstelt+hiaat+in+Meststoffenwet
Nieuws

Van Dam herstelt hiaat in Meststoffenwet

De Meststoffenwet wordt aangepast ten gunste van grondgebonden melkveehouders die tijdelijk over minder grond konden beschikken. Daarmee repareert staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een omissie in de wet.

De fout zat in de Wet grondgebonden melkveehouderij, schrijft Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel wordt momenteel behandeld door de Eerste Kamer.

Bij de tweede nota van wijziging is een voorziening in het wetsvoorstel opgenomen voor boeren die als gevolg van publieke infrastructurele werken over minder landbouwgrond beschikken. Met de nota van wijziging werd beoogd gronden die tijdelijk buiten gebruik waren als gevolg van deze werken alsnog mee te tellen bij de beoordeling of een bedrijf over voldoende grond beschikt.

Grondgebonden groei

In het wetsvoorstel is echter een omissie geconstateerd die van invloed is op de berekening die in het kader van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij moet worden gemaakt. Grond die tijdelijk buiten gebruik is als gevolg van de realisatie van publieke infrastructuur wordt daarbij te onrechte slechts ten dele meegewogen.

Van Dam is voornemens het geconstateerde gebrek in de wet te repareren met een nieuw wetsvoorstel. Bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel wil hij melkveehouders drie maanden de gelegenheid geven om zich voor de uitzondering voor het jaar 2014 aan te melden.

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Algemeen. Hij volgt de politiek, economie, veehouderij en afzetketen van agrarische producten.

Contact