Van Dam denkt aan aanpassing jongveegetal

Er komt mogelijk een aanpassing van het jongveegetal in de GVE-reductieregeling. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) neemt een voorstel daartoe van LTO Nederland en andere sectorpartijen in overweging.

Dat zei de bewindsman donderdagmiddag in het Tweede Kamer-debat over de fosfaatreductieregeling. LTO Nederland vindt aanpassing van het jongveegetal noodzakelijk. In een gezamenlijke brief met NZO, NAJK, NMV, Nevedi en de Rabobank hebben partijen Van Dam een voorstel gedaan om het jongveegetal buiten werking te stellen voor bedrijven die geen jongvee in Nederland plaatsen.

Het onlangs ingevoerde jongveegetal heeft onder melkveehouders veel onrust veroorzaakt. De regeling was bedoeld om weglekken van jongvee uit de GVE-reductieregeling te voorkomen. Dit was nodig nadat de niet-melkproducerende bedrijven buiten de regeling waren geplaatst.

Draagvlak

'De meest genoemde problemen waren dat melkveehouders zich benadeeld voelden doordat het natuurlijk verloop in de veestapel maar ook export niet langer tot een reductie zou leiden. En wat onnodig zou zorgen voor extra afvoer van melkkoeien,' zegt Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Samen met andere sectorpartijen en met het ministerie van Economische zaken heeft LTO de verschillende opties verkend. 'Waarbij de doelstelling om fosfaat te reduceren mag natuurlijk niet uit het oog verloren worden om behoud van derogatie veilig te stellen. Om de gewenste reductie van fosfaat dit jaar te realiseren is draagvlak in de melkveehouderij voor de fosfaatreductie van groot belang', aldus Romijn.

De sectorpartijen stellen voor dat Van Dam een wijziging doorvoert in de fosfaatreductieregeling. Het jongveegetal moet buiten werking gesteld worden voor bedrijven die alleen vrouwelijk jongvee (ouder dan 35 dagen en dat nog niet heeft afgekalfd) afvoeren voor export of slacht. Deze bedrijven mogen vrouwelijke kalveren tot een leeftijd van 35 dagen afzetten naar bedrijven met een Nederlands UBN.

Koers houden

Door de aanpassing is afzet van kalveren naar de vleeskalverhouderij blijvend mogelijk. Voor bedrijven die vrouwelijke dieren ouder dan 35 dagen willen afzetten in Nederland (bijvoorbeeld voor jongveeopfok) blijft het jongveegetal gelden. Sectorpartijen dringen er bij de staatssecretaris op aan op korte termijn een besluit te nemen over het voorstel.

Van Dam uitte zich tijdens het Kamerdebat positief over de voortgang van het fosfaatreductieplan. Volgens hem is de fosfaatuitstoot inmiddels met 4,5 miljoen kilo teruggeschroefd, daar waar het doel 8,2 miljoen kilo is. 'Het te realiseren doel voor de fosfaatreductie is binnen bereik. We zijn er echter nog niet. De sector zal koers moeten houden om de nu gerealiseerde reductie vast te houden en de laatste stappen te zetten.'

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Algemeen. Hij volgt de politiek, economie, veehouderij en afzetketen van agrarische producten.

Contact