Het aantal koeien moet worden verminderd, stelt het Louis Bolk Instituut.
Nieuws

Beter milieu kost honderdduizenden melkkoeien

De Nederlandse melkveestapel moet worden teruggebracht tot 1,4 miljoen koeien. Dat waren er vorig jaar nog 1,7 miljoen. Die krimp is nodig om aan de milieudoelstellingen voor waterkwaliteit, mest en ammoniak te voldoen, stelt het Louis Bolk Instituut.

Het Louis Bolk Instituut onderzocht in opdracht van Milieudefensie verschillende scenario's voor de Nederlandse melkveehouderij. De onderzoekers pleiten voor invoering van een norm voor grondgebondenheid om de inkrimping van de melkveestapel te reguleren. Maar ook om extensieve melkveehouders vrij te stellen van aanvullende milieuregels.

Het instituut stelt dat de omvang van de melkveehouderij verder moet krimpen dan waar politiek en sector nu rekening mee houden. Om onder de maximaal toegestane ammoniakuitstoot te komen, zou het aantal melkkoeien teruggebracht moeten worden naar 1,4 miljoen. Dat komt overeen met ruim twee melkkoeien per hectare.

Efficiëntie

Bij deze inschatting houden de onderzoekers rekening met een verdere stijging van de efficiëntie in de toekomstige melkveehouderij. De onderzoekers berekenden dat het aantal melkkoeien mogelijk nog verder teruggebracht moet worden om de klimaatdoelstellingen van Parijs te bereiken.

Bij een kleinere melkveestapel dalen de externe maatschappelijke kosten voor bijvoorbeeld humane gezondheidzorg, natuurherstel en bodemdaling. Ook het krachtvoergebruik en het landgebruik daarvoor buiten Europa daalt. Maar de economische waarde van de sector neemt ook af. Dat leidt tot lagere inkomens voor melkveehouders. Om dit te ondervangen, pleiten de onderzoekers voor eerlijke prijzen en ondersteuning van bedrijven die binnen de milieugrenzen produceren.

Grondgebondenheid

Om het draagvlak voor de melkveesector niet te verliezen, pleiten de onderzoekers voor de invoering van een norm voor grondgebondenheid om de inkrimping van de melkveestapel te reguleren. Extensieve melkveehouders (minder dan 1,9 GVE per hectare) zouden dan de ruimte moeten krijgen om zonder aanvullende milieuregels te werken. Intensiever werkende melkveehouders zouden daarentegen aantoonbaar moeten voldoen aan de bepalingen voor ammoniak- en broeikasgasemissies.

Volgens Milieudefensie kost het inkrimpen van de melkveestapel Nederland de komende jaren naar schatting 2,1 miljard euro. Milieudefensie stelt daarbij dat voor 2030 ruim een half miljoen koeien verdwijnen, oftewel een kwart van de melkveestapel.

Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans redacteur Veehouderij. Hij volgt de melkveehouderij en specifiek de fokkerij en maisteelt.

Contact