Medewerker Broekema van loonbedrijf Schepel uit Hellum M. 06 – 53176331 is bezig met cultiveren van een perceel waar vorig jaar mais gestaan heeft en daar voor was het een productiebos. Het probleem op dit perceel is dat er veel boomstronken en wortels in de grond gebleven zijn, het opruimen daarvan is niet goed gelukt.
Het cultiveren moet niet te diep en elke boomstronk moet gemarkeerd worden, ze hebben er met de kraan al veel uitgehaald.
Als ze het perceel nagekeken en opgeruimd hebben zal er mais in gezaaid worden.
Het perceel is 18 ha groot.

Met vriendelijk groet,

Koos v.d. Spek
Nieuws

Adviesraad wil modernisering van grondbeleid

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur pleit in zijn vandaag verschenen advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling' voor modernisering van het grondbeleid. De raad doet hiervoor acht aanbevelingen.

De eerste aanbeveling is om instrumenten voor grondbeleid beter te laten aansluiten op de doelen van de Omgevingswet. De raad vindt dat de instrumenten van het grondbeleid, zoals onteigening of voorkeursrecht, ook kunnen worden ingezet voor te realiseren omgevingskwaliteiten, zoals milieudoelstellingen.

Gemeenten hebben de vrijheid om zelf gebiedsontwikkeling op te pakken, geeft de raad aan. Maar ze kunnen ook private initiatiefnemers (woningbouwcorporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars, collectieve opdrachtgevers) inschakelen en deze faciliteren. De raad adviseert om onder voorwaarden ook private initiatiefnemers de gelegenheid te geven instrumenten van het grondbeleid in te zetten.

Zelfr

In gebiedsontwikkeling hebben grondeigenaren het recht om vastgestelde plannen zelf te realiseren. De raad beveelt aan om het zelfrealisatierecht aan een termijn te koppelen waarbinnen realisatie moet zijn voltooid.

In de huidige praktijk duren onteigeningsprocedures vaak te lang. Betrokkenen blijven langdurig in onzekerheid over zowel de onteigening als de vergoeding. De raad wil in de wet vastleggen dat een grondeigenaar binnen een vaste termijn een redelijk bod van de onteigenende partij ontvangt. Tevens adviseert de raad om rechtstreeks beroep open te stellen bij de Raad van State met een maximale termijn voor het doen van een uitspraak.

Kavelruil

Stedelijke kavelruil is een instrument waarmee private partijen onderling komen tot een herschikking van hun grond en vastgoed. De raad vindt de voorgestelde regeling voor stedelijke kavelruil vanwege het vrijwillige karakter van onvoldoende toegevoegde waarde. Daarom kan een wettelijke regeling voor kavelruil vervallen.

De raad doet een aantal voorstellen voor het vereenvoudigen van het verhalen van de kosten van gebiedsontwikkeling op baathebbende partijen. De raad is bovendien geen voorstander van het voorstel in de Aanvullingswet om gemeenten de mogelijkheid te bieden om van kostenverhaal af te zien.

Business case

Zittende eigenaren en omliggende bewoners en bedrijven, die profijt hebben van een nieuwe gebiedsontwikkeling, betalen daaraan niet mee. De raad vind dat onredelijk en pleit voor een regeling voor het heffen van belasting over toekomstige waardestijging als gevolg van die gebiedsontwikkeling.

Veel gebiedsontwikkelingen vinden plaats op regionale schaal. Regionale verevening, bijvoorbeeld tussen een centrumgemeente en de regiogemeenten op de schaal van de stedelijke regio, blijkt volgens de raad in de praktijk zeer lastig te realiseren. Die pleit daarom voor een wettelijke regeling voor regionale verevening tussen gemeenten die samenwerken aan het realiseren van regionale opgaven.

Gertjan van der Wal

Gertjan van der Wal

Gertjan van der Wal is redacteur Digitale media. Hij voert (eind)redactie over NieuweOogst.nu, nieuwsbrieven en sociale media.

Contact