Boeren Aldeboarn krijgen steun voor peilbeheer

Boeren en het Wetterskip gaan rond Aldeboarn aan de slag met een proef met grond gestuurd peilbeheer in een groot peilvlak grenzend aan De Deelen. Daarnaast starten ze een proef met maatregelen die de bodemvruchtbaarheid verbeteren en de veenoxidatie vertragen. Bovendien zijn ze met gemeente Heerenveen in gesprek over ecologische bermbeheer door boeren.

Deze maatregelen in het veenweidegebied steunt provincie Fryslân jaarlijks met ongeveer 150.000 euro. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en?Gebiedscoöperatie It Lege Midden zijn de initiatiefnemers.

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes zien de bewoners in het gebied mogelijkheden om tot breed gedragen integrale oplossingen voor realisatie van de veenweidevisie te komen. De aanpak in dit gebied kan als voorbeeld dienen voor andere kansrijke gebieden in het Friese veenweidegebied.'

Complex vraagstuk

'Het tegengaan van veenoxidatie is een complex vraagstuk waarbij een heleboel zaken in elkaar grijpen', aldus Piet Dijkstra en Alle de Vries namens de initiatiefnemers.

'Het is bovendien een maatschappelijke opgave, die we alleen kunnen realiseren als we onze ingesleten manier van doen ter discussie durven stellen. Maar dat geldt niet alleen voor de boeren. Dat geldt voor alle partijen, de overheid inclusief. De veenweideopgave kan niet alleen op het bordje van de agrariërs gelegd worden. Wil je boeren stimuleren anders te werken, dan moet je ze ook de instrumenten bieden om verandering mogelijk te maken. Alleen zo kan een opgave een kans worden. Voor de boeren in het gebied, maar ook voor de burgers.'

Het gebied Aldeboarn – De Deelen is door de provincie aangemerkt als een kansrijk gebied.

Weidevogelgebied

Dit is een gebied met dik veen waar kansen liggen om door koppeling van verschillende opgaven en verschillende geldstromen, extra ambities voor veenweide te realiseren. Deze extra ambities zijn bijvoorbeeld een verhoging van slootpeilen die verder gaat dan de generieke peilverhogingen voor veenweide. De omgeving rond Aldeboarn is bovendien een belangrijk weidevogelgebied en bevat met Natura 2000-gebied De Deelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer