Actie knelpunten Tungelroyse beek

Boeren, LLTB en Waterschap Limburg zijn begin deze maand opnieuw bij elkaar gekomen voor een schouw bij de Tungelroyse Beek. Veel knelpunten zijn aangepakt of worden binnenkort aangepakt.

'We zijn tevreden over de resultaten tot nu toe', zegt Twan Gielen, projectleider water bij de LLTB. 'Belangrijk punt was het maaibeleid. Waterschap Limburg heeft dat opgepakt. Ook heeft het waterschap toegezegd de beek structureel twee keer per jaar te maaien, waarbij ook de helofyten in de beek worden aangepakt. Verder zijn duikers schoongemaakt en wordt er momenteel bekeken of intensiever begrazingsbeheer mogelijk is om zo de begroeiing aan de zuidzijde van de oever terug te dringen.'

Tevens gaat het waterschap op specifieke locaties de hoogteligging van het winter- en zomerbed onderzoeken om te zien of er barrières liggen. 'Deze moeten worden aangepakt om voldoende afvoercapaciteit te garanderen.' Ook wil de LLTB meer aandacht voor verzanding van de beekbodems. Deze zijn op veel plekken dichtgeslibd en dat heeft invloed op het peil van de beek.

Stuw

Punt van discussie tussen de agrariërs en het waterschap vormde de stuw bij de Leukerweg. Gielen: 'Het waterschap was voornemens deze stuw weg te halen, maar daar waren de agrariërs faliekant op tegen, omdat er dat geen regelbaarheid meer mogelijk is. Een regelbaar peil is van belang voor droge en natte tijden. Daarop heeft het waterschap aangegeven dat de stuw kan blijven staan. Daar zijn we uiteraard blij mee.'

Verder willen agrariërs graag dat het waterschap pompen inzet bij calamiteiten en dat in een protocol wordt vastgelegd hoe te handelen bij te hoge waterpeilen. Op aandringen van de LLTB gaat het waterschap een dergelijk pompprotocol opstellen. Tevens worden voorbereidingen getroffen om tijdelijk pompen te kunnen plaatsen.

Kritisch

De reeds genomen acties worden als positief ervaren. Gielen: 'We zijn er echter nog niet en blijven elk jaar een schouw houden om zo snel te kunnen handelen als daar aanleiding voor is. We blijven dit proces kritisch volgen.'

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 6°
  10 %
Meer weer