Koen van Wijk

Koen van Wijk

Koen van Wijk is redacteur West. Hij schrijft over de westelijke provincies en de tuinbouwsector.

Contact

Artikelen door Koen van Wijk

Aardwarmtebron Trias Westland minder diep en warm

Regio West

Aardwarmteproject 'Trias Westland' wordt geen ultradiepe bron op vier kilometer maar gaat geothermie winnen op 2,3 kilometer diepte. De opbrengst wordt daardoor lager dan verwacht.

Zuid-Holland laat jonge boer niet zakken

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling voor jonge landbouwers verruimd. Hierdoor kunnen alle 54 ingediende aanvragen worden gehonoreerd.

Provincie gaat weg Midden-Delfland verzwaren

Regio West

De N468 (Oostgaag/Molenweg) in Midden-Delfland wordt ingericht als een lokale weg die niet meer aantrekkelijk is voor sluipverkeer. Ook wordt de draagkracht van de weg verhoogd, zodat aanliggende melkveebedrijven weer voor zwaar verkeer bereikbaar...

Zonnepomp maakt land nat voor weidevogel

Regio West

De laatst geïnstalleerde zonnepomp van het Agrarisch Collectief Midden-Delfland is dinsdagmiddag aangezet. Deze pompen zorgen voor nat land voor weidevogels.

OCAP-leiding Haarlemmermeer komt dit jaar

Akker- & Tuinbouw

In de Haarlemmermeer, in het PrimA4a-gebied tussen de Westeinderplassen en de A4, gaat OCAP in de loop van 2018 de basisleiding aanleggen voor de levering van CO2 aan de glastuinbouw.

Rijk onderzoekt aanpak bodemdaling Groene Hart

Regio West

De Groene Hart-regio, het Rijk en de provincie gaan onderzoeken hoe ze de bodemdaling in het Groene Hart kunnen aanpakken. Daarvoor willen de partijen tot een regiodeal komen en daarin landelijke, regionale en lokale inspanningen bundelen.

Aanleg glasvezel buitengebied Oost Utrecht gestart

Regio West

De wethouders van gemeenten Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Woudenberg hebben op vrijdag 9 februari samen met Gerard van Santen, directeur Gebiedscoöperatie O-gen en Piet Grootenboer, directeur Glasvezel de starthandeling verricht voor...

Glastuinders De Lier willen van aardgas af

Akker- & Tuinbouw

Glastuinders in de Kralingerpolder in De Lier gaan gezamenlijk aan de slag om de 117 hectare glastuinbouw in het gebied te voorzien van duurzame warmte tegen een concurrerende prijs.

Vijftig Rotterdamse studenten actief op Fruit Logistica

Akker- & Tuinbouw

Vijftig studenten van onderwijsinstellingen uit de Rotterdamse regio zijn deze week actief voor foodbedrijven op de Fruit Logistica in Berlijn.

Valentijnsdag met Boeren van Nederland

Algemeen

De initiatiefnemers van de socialemediabeweging Boeren van Nederland willen boeren aanzetten om met Valentijnsdag te daten met iemand uit de samenleving.

GD introduceert Pakket Diarree Vleesvarkens

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) brengt het Pakket Diarree Vleesvarkens op de markt, naast het Pakket Diarree BIG dat al beschikbaar is voor zuigende of gespeende biggen.

Zuid-Holland zet streep onder bouwen in groen

Regio West

In Zuid-Holland staan twee grote bouwlocaties in het groen op de agenda, in Zuidplas en voormalig vliegveld Valkenburg. 'Maar daarmee zetten we ook een streep.'

Geld Groene Uitweg voor verbetering boerenbedrijf

Regio West

Boeren in het zuiden van Noord-Holland kunnen vanaf 1 maart weer aankloppen voor de subsidieregeling Groene Uitweg van provincie Noord-Holland. Daarmee kunnen zij hun bedrijf versterken en verduurzamen en hun weilanden beter toegankelijk maken voor...

Van Ruiten Programmaregisseur Energieakkoord

Akker- & Tuinbouw

Voormalig LTO Glaskracht-voorzitter Nico van Ruiten is per 1 maart aangesteld als Programmaregisseur Energieakkoord van de Greenport West-Holland.

Miljoenen euro's voor sloop van huizen tussen kassen

Regio West

Provincie Zuid-Holland en gemeente Westland trekken samen 7,05 miljoen euro uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw.

Innovatiepact moet Zuid-Hollandse tuinbouw versterken

Regio West

39 ondernemers, organisaties, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben op 2 februari in Naaldwijk het Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend.

LTO Utrecht presenteert Landbouwvisie

Regio West

In 2030 zorgt de overwegend grondgebonden landbouw in provincie Utrecht voor meer toegevoegde waarde en is de voedselveiligheid en transparantie groter dan ooit. Ook is dan de leefbaarheid op het platteland verbeterd.

Krimpenerwaard gaat voor adaptieve landbouw

Regio West

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft dinsdagavond ingestemd met uitgangspuntennotitie Adaptieve Landbouw. Daarmee kan project Proeftuin Krimpenerwaard als leer- en experimenteeromgeving worden ingericht.

Lopikerwaard staat voor aanpassing watersysteem

Regio West

Om West-Nederland van voldoende zoetwater te voorzien tijdens droogte bereidt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) Midden Nederland voor.

Kringloop en bodem thema Utrechtse melkveeavond

Regio West

Met een thema-avond over bodem en kringlooplandbouw kunnen Utrechtse en Gelderse boeren hun kennis verdiepen over het sluiten van de mineralenkringloop op hun bedrijf.

LTO verkent provinciale asbestsanering

Algemeen

LTO Noord Regio West verkent de mogelijkheden om op provinciaal niveau asbestsanering mogelijk te maken voor de landbouw.

Centrale gietwatervoorziening Westland onderzocht

Regio West

Warmtebedrijf Westland en Evides Industriewater verkennen samen de mogelijkheden om gietwater beschikbaar te maken voor Westlandse glastuinbouw.

Zonnepanelen in Groene Hart met behoud openheid

Algemeen

Tweederde van de respondenten op een poll over zonnepanelen vindt dat zonneakkers in het Groene Hart mogelijk moet zijn. Maar dat wel met behoud van het open landschap als voorwaarde.

Utrechtse fruitteelt tekent voor schoon werken

Regio West

De Utrechtse fruitteeltsector blijft zich inspannen voor een schone werkwijze ten goede van de waterkwaliteit. Woensdagmiddag 17 januari werd daartoe convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt 2.0' ondertekend.

Utrechtse veehouders ruilen zelf kavels

Regio West

Vijf (melk)veehouders in de polders Ruige Weide en Hekendorp in Oudewater hebben zelf een kavelruil georganiseerd. Op 5 januari is de akte gepasseerd.

Subsidie Groene Uitweg weer open

Regio West

Boeren in de regio Gooi, Vecht en Amstelstreek kunnen vanaf maart weer aankloppen voor subsidie in het kader van de Groene Uitweg.

Grondhonger stijgt door Zonnepark Distriport

Regio West

Provincie Noord-Holland wil op de grond, die ooit is aangekocht voor de ontwikkeling van het logistiek bedrijventerrein Distriport bij Berkhout, ruimte bieden aan een zonnepark van maximaal 66 hectare.

Utrechtse melkveehouder meet bodemtemperatuur

Veehouderij

In West-Utrecht is afgelopen vrijdag het startsein gegeven voor een proef met meters voor de bodemtemperatuur en bodemvocht bij achttien boeren.

Greenport Aalsmeer en HOT vernieuwen tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben woensdag 10 januari een overeenkomst getekend voor de herstructurering van de regionale glastuinbouw.

Bollentelers verbeteren waterkwaliteit met ijzerzand

Regio West

Vijf bollentelers in Rijnland krijgen subsidie om ijzerzand toe te passen voor de waterkwaliteitverbetering. De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) ontving daarvoor een POP-3 subsidie.

Aanleg piekberging in Haarlemmermeer dichterbij

Regio West

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft 13,8 hectare grond aangekocht voor de aanleg van een piekberging in de zuidpunt van de Haarlemmermeer. Met de grondeigenaar is een overeenkomst tot koop overeengekomen.

Gratis verkeersles voor Utrechtse trekkerchauffeur

Algemeen

Zo'n 250 jonge Utrechtse trekkerchauffeurs en bestuurders van andere landbouwvoertuigen gaan dit voorjaar op cursus. In twee dagen worden ze op kosten van provincie Utrecht getraind om veiliger met landbouwvoertuigen op de openbare weg te rijden.

Impact Duinpolderweg voor landbouw beperkt

Regio West

Het voorlopige voorkeursalternatief van de Duinpolderweg is niet ongunstig voor de land- en tuinbouw, maar raakt de sector op sommige locaties wel. LTO Noord heeft met instemming gereageerd.

Alle hens aan dek voor de weidevogel

Regio West

Provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebieden voor weidevogels.

Zuiveringsplicht: tijd tikt voor teler klein glas

Akker- & Tuinbouw

De tijd dringt voor telers met ondersteunend glas om hun bedrijf gereed te maken voor de zuiveringsplicht. Lang niet alle telers hebben dit op orde, terwijl waterschappen vanaf 1 januari beginnen met handhaven.

Onderzoek effect akkerranden Hoeksche Waard

Regio West

Waterschap Hollandse Delta onderzoekt samen met andere partijen het effect van akkerranden op het ecosysteem. Het onderzoek duurt tot en met 2018.

Nieuwe groene cirkel in Hoeksche Waard

Regio West

In de Hoeksche Waard is een Groene Cirkel-project gestart voor het ontwikkelen van duurzame en innovatieve landbouw en voedselketens in de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee.

Subsidie onderwaterdrainage Lange Weide

Regio West

De vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 'Lange Ruige Weide' kan aan de slag met de aanleg van onderwaterdrainage in de polder Lange Weide in gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Aanleg natuur in Utrecht op schema

Regio West

In provincie Utrecht ligt de realisatie van nieuwe natuur op schema en laat de kwaliteit van de natuur een licht herstel zien.

Spengen lichtpunt in aanpak bodemdaling

Regio West

Bodemdaling wordt in de veenweiden een steeds nijpender probleem. In project 'Sturen met grondwater' in de polder Spengen bij Kockengen zoeken het waterschap en zeven boeren hoe ze dit met behulp van onderwaterdrainage kunnen bestrijden.

LTO Noord informeert telers over zuiveringsplicht

Akker- & Tuinbouw

LTO Noord verzorgt vier bijeenkomsten over de zuiveringsplicht voor telers met ondersteunend glas. Vanaf 1 januari 2018 zijn teeltbedrijven met ondersteunend glas verplicht om water uit de kas te zuiveren voor lozing.

LTO start inkoopcollectief mobiele waterzuivering

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland en LTO Ledenvoordeel starten een inkoopcollectief voor leden met als doel een ledenvoordeel te behalen op de mobiele zuivering. Samen, met meerdere glastuinders, willen de partijen het beste aanbod uit de markt halen.

Documentaire over bodemdaling op tv

Regio West

Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire 'het zinkende land', waarin gevolgen van de dalende veenbodem in grote delen van West- en Noord-Nederland belicht wordt.

Proeftuinboeren verdunnen drijfmest massaal

Regio West

Meer dan tachtig procent van de melkveehouders heeft in 2017 de drijfmest met veel meer water verdund. Dit blijkt uit een enquête die dit najaar is gehouden onder de honderd deelnemers aan de studiegroepen van Proeftuin Veenweiden.

Zuid-Hollandse veehouders willen stappen zetten

Regio West

Dankzij een deal met het provinciebestuur hopen intensieve veehouders in Zuid-Holland eindelijk weer te kunnen investeren in hun bedrijven. Met duurzaamheid en dierenwelzijn in ruil voor ruimte komt de sector uit een impasse die al jaren duurt.

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), EBN B.V., Eneco, HVC, Hydreco GeoMEC B.V. en Gemeente Westland hebben de Geothermie Alliantie Zuid-Holland gesloten.

Waddinxveen bezorgd over aardwarmteboringen

Regio West

Gemeente Waddinxveen heeft via een brief aan provincie Zuid-Holland haar zorgen geuit over toekomstige aardwarmteboringen in de Zuidplaspolder.

Margriet 53 levert melk voor beste Groene Hart product

Regio West

Marrit Schakel en Bas van Rijn van Boerderij Buitenverwachting in Hoogmade hebben met hun 'koespecifieke standyoghurt' de verkiezing Groene Hart Streekproduct 2017 gewonnen. De melk daarvoor kwam van Margriet 53.

PvdD wil halvering veehouderij Noord-Holland

Regio West

De Noord-Hollandse statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de veehouderij in de provincie gehalveerd wordt, ten gunste van de productie van plantaardige eiwitten. Dat zou in de Omgevingswet geregeld moeten worden.

HOT maakt slag in herstructurering Westland

Regio West

Door samenvoeging van een bestaand potplantenbedrijf in 's-Gravenzande met een perceel tuinbouwgrond van het Ontwikkelingsbedrijf HOT Westland ontstaat een perceel van 10 hectare met een grootschalig en innovatief glastuinbouwbedrijf.

LTO-afdelingen Rijnland: meld schade aan dijken

Regio West

LTO Noord roept haar leden binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland op zich te melden als ze schade hebben aan kades en dijken die op hun percelen liggen, waarvan zij vinden dat deze niet door vertrapping of achterstallig...

Ruimte in ruil voor verduurzaming stap dichterbij

Regio West

Intensieve veehouders in Zuid-Holland willen maximale stappen zetten in duurzaamheid en dierenwelzijn. Dat dan wel met de voorwaarde dat zij ruimte voor bedrijfsontwikkeling krijgen.

Warmtenet rond Leiden krijgt vorm

Regio West

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon hebben een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio, ook bekend als de Warmtelevering Leidse Regio (WLR).

Boskoop krijgt voldoende zoet water

Regio West

Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en diverse gebiedspartners hebben vandaag een intentieovereenkomst afgesloten over de beschikbaarheid van zoet water in Greenport Boskoop.

Weidevogelstand Midden-Delfland stabiel

Regio West

De stand van de belangrijkste weidevogelsoorten in Midden-Delfland is dit jaar stabiel gebleven ten opzichte van 2015 en 2016. Dat blijkt uit de tellingen van weidevogelwerkgroep Midden-Delfland.

A.H. Verweijweg een halve eeuw tuindersweg

Regio West

'Complimenten voor de organisatie van Kom in de Kas!' Gemeente Lansingerland plaatste in april een advertentie in de lokale krant met deze tekst om de ondernemers aan de Berkelse tuindersweg te bedanken voor hun organisatie van Kom in de Kas. Want...

Ministerie steunt uitbreiding Masterclasses

Regio West

Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt de doorontwikkeling van de Masterclasses Korte ketens.

Zuiveringsplicht: tijd dringt voor telers klein glas

Algemeen

Ook telers met kleine kassen, ondersteunend glas of tunnels vallen onder de zuiveringsplicht. De tijd dringt voor deze bedrijven. Op 1 januari gaat de regelgeving in en veel ondernemers hebben nog vragen over hun situatie.

Utrecht bouwt aan landbouwvisie

Regio West

De nieuwe landbouwvisie van provincie Utrecht krijgt vorm. Uit een brede dialoog is een wensbeeld gerold dat gevoed is door veel kennis, maar wel erg ambitieus is, vindt LTO Noord. Voor LTO Noord draait het om landbouwstructuurverbetering,...

Natuurnetwerk Krimpenerwaard krijgt miljoenen steun

Regio West

Provincie Zuid-Holland doet een extra investering van 24,4 miljoen euro voor de realisatie van het Natuurnetwerk Krimpenerwaard.

LTO wil geen arbeidsmigranten in voormalig boerenbedrijf

Algemeen

LTO Noord vindt het geen goed idee van gemeente Schagen om voormalige agrarische bedrijfslocaties te gebruiken voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Dat blijkt uit een reactie op het nieuwe beleidskader van de gemeente.

Meer Noord-Hollands oktobergras met vergoeding

Regio West

Het aantal Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden, waarbinnen de schade aan blijvend grasland in oktober voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, is uitgebreid op verzoek van LTO Noord. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten.

Kavelruil Wieringer randmeer uitgesteld

Regio West

De grote kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeer gebied is tot nader order uitgesteld. Vorige week kondigde provincie Noord-Holland aan dat tien agrariërs, de provincie, het Rijk en Nuon een kavelruilovereenkomst zouden ondertekenen op 18...

Grote kavelruil Wieringerrandmeergebied

Regio West

Met een ruil van 310 hectare grond tussen tien boeren, provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon staat komende week de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied op de agenda.

Ruimte in ruil voor verduurzaming

Regio West

Een grote meerderheid van de intensieve veehouders in Zuid-Holland wil zich maximaal inspannen voor nog meer duurzaamheid en dierenwelzijn. Deze extra verduurzaming willen zij verbinden aan ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

Grote kavelruil Wieringer randmeergebied

Regio West

Een ruil van 310 hectare grond wordt komende week gesloten tussen tien boeren, provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied.

Zuid-Holland wil transformeren in proefveld van duurzaamheid

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil de komende jaren veranderen in een groot proefveld op het gebied van Duurzame Landbouw.

Alton Heerhugowaard stopt ermee na halve eeuw

Regio West

De stichting Algemene Land- en Tuinbouwontwikkeling (Alton) bestaat dit jaar een halve eeuw. Dat wordt op vrijdag 13 oktober gevierd in café Bleeker in Heerhugowaard.

Novi-Pluim keert 4,2 cent kwaliteitsbonus uit

Veehouderij

Pluimveevermeerderaars ontvangen gemiddeld 4,2 cent kwaliteitstoeslag per kilo moederdier boven op de Novi-Pluimprijs.

Wageningen opent onderzoeksruimte kwaliteitsbeheer

Algemeen

Wageningen Food & Biobased Research heeft vrijdag haar vernieuwde onderzoeksfaciliteit voor kwaliteitsbeheersing in de groente-, fruit- en bloemensector geopend.

Energieopslag op melkveebedrijf onderzocht

Regio West

Energieopslag op een agrarisch bedrijf kan rendabel zijn, maar alleen als de opslag gecombineerd wordt met een geoptimaliseerd verbruik op het bedrijf. Daarnaast is een koppeling tussen de opslag en de energiemarkt nodig.

Noord-Holland vergoedt schade oktobergras

Regio West

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten om faunaschade aan blijvend grasland in oktober voor tegemoetkoming in aanmerking te laten komen.

FrieslandCampina wil geen grupstallen meer

Veehouderij

FrieslandCampina wil per 1 januari 2018 een verbod instellen voor het bouwen of uitbreiden van een grupstal of aanbindstal. Dat meldt Melkvee.nl.

Syngenta: stop gebruik Reflect in paprika's

Akker- & Tuinbouw

Syngenta maant telers om het gewasbeschermingsmiddel Reflect per direct niet meer toe te passen op paprika, snack- en puntpaprika, Spaanse en cayennepeper.

Zonnepark op voormalige proefboerderij

Regio Noord

Gemeente Lelystad heeft een omgevingsvergunning afgegeven aan Solarvation voor de realisatie van een zonne-energiepark aan de Wisentweg in Lelystad.

CO2-emissie glastuinbouw in 2016 weer gedaald

Akker- & Tuinbouw

De totale CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw is in 2016 met 0,2 megaton gedaald naar 5,6 megaton. Daarmee ligt de uitstoot 0,6 megaton onder het oorspronkelijke doel voor 2020.

Veehouders en Zuid-Holland willen verduurzamen

Regio West

De overgrote meerderheid van de intensieve veehouders in Zuid-Holland wil zich maximaal inspannen voor nog meer duurzaamheid en dierenwelzijn. Deze extra verduurzaming willen zij verbinden aan ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

Energieakkoord Westland-Oostland bindt 35 partijen

Regio West

Maar liefst 35 partijen in Zuid-Holland hebben donderdagochtend 5 oktober in Delft het Energieakkoord van de Greenport Westland-Oostland ondertekend.

Varkenshouders West-Nederland bundelen krachten

Veehouderij

Varkenshouders in West-Nederland, die zijn aangesloten bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), bundelen de krachten. Per 4 oktober vormen zij een eigen POV-regiobestuur.

Klein glas moet aan de slag met zuiveringsplicht

Akker- & Tuinbouw

Telers met kleine kassen, ondersteunend glas of blijvende tunnels moeten direct aan de slag met hun voorbereiding op de zuiveringsplicht die per 1 januari 2018 in gaat voor het lozen van kaswater met gewasbeschermingsmiddelen.

Subsidie om verduurzaming te belichten

Regio West

Partijen die zich in Zuid-Holland inzetten voor het leren over Duurzame Landbouw kunnen in de periode van 2 oktober tot en met 29 november subsidie hiervoor aanvragen.

Boeren Amstelland richten zuivelcoöperatie op

Regio West

Een groep melkveehouders in Amstelland, ten zuiden van Amsterdam, hebben eind vorige week zuivelcoöperatie 'Amstelgoed NatuurZuivel' opgericht. Dat meldt het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid.

Protocol voor handhaving zuiveringsplicht

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland werkt met diverse overheden en de NVWA aan een protocol voor handhaving van de zuiveringsplicht. 'Net als bij ondernemers is er ook bij handhavers nog veel onduidelijk', aldus Guus Meis van LTO Glaskracht.

Marktpositie WKK in glastuinbouw verbetert iets

Akker- & Tuinbouw

De marktpositie van netleverende WKK-installaties in de glastuinbouw is verbeterd. Daarbij spelen vooral twee effecten een rol: een afnemende overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt in binnen- en buitenland in combinatie met een stijgende CO2- en...

Utrecht zet geen stop op geitenhouderijen

Regio West

Provincie Utrecht zet voorlopig geen stop op geitenhouderijen. De motie 'Voorlopig geen nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderijen' van PvdA werd maandagavond breed verworpen in de Provinciale Staten.

Lichtuitstoot kassen na windhoos gedoogd

Regio West

Omgevingsdienst Haaglanden komt de door een windhoos getroffen tuinders in het Westland tegemoet door coulant op te treden bij lichtuitstoot.

Vijfhonderd leerlingen op bezoek bij de tuinbouw

Regio West

Met bijna honderd scholieren maakte de eerste groep van Green Unplugged 21 september kennis met de tuinbouw bij de bedrijven Bunnik Vriesea, GreenBalanz en Waterdrinker.

Niet de robot maar de sensingtechniek maakt het verschil

Akker- & Tuinbouw

Robotisering in de glasgroenteteelt kan een succes worden, maar tuinders moeten zich niet blindstaren op oogstrobots. Het gaat vooral om sensingtechniek in de kas, die op vele manieren toegevoegde waarde kan brengen. Dat was de les van de...

Sense technologie belangrijkste troef robotisering tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Sense, het waarnemen voordat robots een handeling kunnen uitvoeren, is nog belangrijker dan de ontwikkeling van robots zelf. Dat was de les uit tweedaagse workshop van het programma Glas 4.0, georganiseerd in opdracht van vier telersverenigingen.

Delflanders verwaarden vlees oudere melkkoe

Veehouderij

Zeven jonge boeren in Midden-Delfland hebben de coöperatie Delflandse Vleesmeesters opgericht. Deze groep verwaardt het vlees van oudere melkkoeien.

20 miljoen schadevergoeding boeren Botlekbrand

Regio West

ExxonMobil vergoedt de schade die boeren en tuinders in gemeente Nissewaard leden na de Botlekbrand op 21 augustus. De totale compensatie komt neer op zo'n 20 miljoen euro.

Nico van Ruiten neemt afscheid van LTO Glaskracht

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Nico van Ruiten is vandaag tijdens zijn feestelijke afscheidsreceptie bij de Tuinderij in De Lier benoemd tot Erelid van de vereniging LTO Glaskracht Nederland.

Koning opent beleefcentrum Koppert

Akker- & Tuinbouw

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in Berkel en Rodenrijs het Experience Centre van Koppert Biological Systems geopend.

Koppert lanceert lespakket 'Hulptroepen uit de natuur'

Akker- & Tuinbouw

Met het nieuwe lespakket 'Hulptroepen uit de natuur' kunnen basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 6 alles leren over hoe groenten en fruit gezond groeien, welke insecten hierbij kunnen helpen en hoe belangrijk hommels zijn voor de bestuiving.

Bollensector geeft startschot voor vitale teelt

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse bollensector wil via Vitale Teelt 2030 toewerken naar een groene en stevige toekomst. Vier partijen gaven donderdag het startschot voor een onderzoeks- en uitvoeringsprogramma die dat mogelijk moet maken.

Zuid-Holland pakt agrarische leegstand aan

Regio West

Provincie Zuid-Holland verwacht dat er de komende jaren enorm veel agrarische leegstand ontstaat. De provincie wil daarom met regionale partijen aan de slag om deze bebouwing voor andere doeleinden te gebruiken.

Combinatie Zegenpolder mag aan de slag in Rhoon

Regio West

Combinatie Zegenpolder B.V. voert de komende drie jaar het experiment uit rond het realiseren van hoogwaardige akkernatuur in de Zegenpolder in het Buijtenland van Rhoon.

Zonneakker Haarlemmermeer mag van provincie

Akker- & Tuinbouw

In gemeente Haarlemmermeer kan een omvangrijk zonnepark worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Holland hebben 'de Groene Hoek' daarvoor aangewezen als stimuleringsgebied voor zonne-energie.

Proef Natte Teelten Krimpenerwaard van start

Regio West

Een proefveld met natte teelten zoals lisdodde, riet, duck patato en wilg laat melkveehouders in de Krimpenerwaard zien wat deze alternatieve teelten voor de veenweiden kunnen betekenen.

Bollentelers op eilanden werken aan schoon water

Regio West

In navolging van andere regio's is vrijdag 25 augustus ook op de Zuid-Hollandse eilanden het project 'Schoon erf, schone sloot' van start gegaan.

Schaderegeling voor agrariërs Nissewaard na brand

Regio West

LTO Noord en ExxonMobil zijn in nauw overleg over een schaderegeling voor de vergoeding van de directe en indirecte schade door de brand bij ExxonMobil in de Botlek. Getroffen agrariërs in de gemeente Nissewaard (Voorne Putten) worden hierover...

Weide aangepast aan wens weidevogel Zuid-Holland

Regio West

Meer kruidenrijk grasland, meer plas-draslocaties en weidevogelpompen. Collectieven, vrijwilligers en natuurorganisaties zetten gezamenlijk hun extra beheermaatregelen op een rij voor het Zuid-Hollandse verbeterplan 'Brede aanpak weidevogels'.

Minder overtredingen door gezamenlijke controles

Regio West

De jaarlijkse controles op de opslag van agrarisch afval, mest- en composthopen staan weer voor de deur. Sinds 2015 voert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze uit met de Regionale Uitvoeringsdienst NHN en de milieupolitie. Dat helpt.

Koning opent Experience Centre Koppert

Akker- & Tuinbouw

Koning Willem-Alexander is donderdagochtend 14 september aanwezig bij de viering van het 50-jarig jubileum van Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. Ter gelegenheid van het jubileum opent de Koning het nieuw ontwikkelde 'Experience...

Subsidie voor verduurzamende boeren Utrecht

Regio West

Boeren en tuinders in provincie Utrecht kunnen vanaf 21 augustus tot 20 oktober 2017 bij de provincie subsidieaanvragen indienen voor de regeling 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering'.

LTO Noord wil proef met trekkers op N227 en N229

Algemeen

Om levensgevaarlijke verkeerssituaties met landbouwvoertuigen en fietsende scholieren te vermijden, willen gemeente Wijk bij Duurstede en LTO Noord een proef met trekkers op de provinciale weg. Provincie Utrecht moet nog een besluit nemen.

LTO West-Friesland in de benen tegen zonneakker

Regio West

De mogelijke komst van een zonneakker van 12 hectare op tuinbouwgrond in Andijk heeft het bestuur van LTO Noord West-Friesland op scherp gezet. De afdeling gaat bekijken hoe zonneakkers in landelijk gebied zijn te voorkomen.

Grootste zonnepark Randstad rekt de regels niet op

Regio West

De komst van een zonnepark van 26 hectare bij Hoofddorp leidt niet tot verruiming van de beleidsregels voor zonnepanelen op boerenland. Dat heeft gemeente Haarlemmermeer onlangs aan LTO Noord laten weten.

Hollands Noorderkwartier scherpt waterdoelen aan

Regio West

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) scherpt de doelen van Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het derde Stroomgebiedbeheerplan aan.

Hollandse Delta plaatst noodpompen vanwege blauwalg

Regio West

Waterschap Hollandse Delta heeft twee noodpompen geplaatst in Oude-Tonge. Zij voorzien de polders ten zuiden van Oude-Tonge van zoet water uit het Haringvliet.

'Reststromen voor circulaire economie regio Schiphol'

Regio West

Met het programma Westas willen gemeenten rond Schiphol, Greenport Aalsmeer, haven van Amsterdam, provincie en rijk initiatieven tot een circulaire economie stimuleren. Nico Verduin, voorzitter LTO Noord regio West, duidt de kansen voor de...

Rijnland eist dijkherstel door boeren

Regio West

Meer dan zestig melkveehouders en andere grondgebruikers met percelen langs boezemwateren in Kaag en Braassem zijn door Hoogheemraadschap van Rijnland gesommeerd de schade aan walkanten te herstellen.

Brand bij Shell Pernis ook drama voor glastuinders

Akker- & Tuinbouw

Door de brand die vorig weekend uitbrak bij Shell in Pernis is de levering van CO2 als restproduct aan de glastuinbouw ernstig getroffen. Sommige glastuinbouwbedrijven krijgen slechts een derde van de gewenste hoeveelheid geleverd.

Delfland wil melding Amerikaanse rivierkreeften

Regio West

Hoogheemraadschap van Delfland roept iedereen in het beheergebied op om waarnemingen van de rode Amerikaanse rivierkreeft te melden. Het waterschap wil in kaart brengen waar de schadelijke invasieve soort leeft.

Vruchtbare Kringloop onder druk door fosfaatwet

Akker- & Tuinbouw

Project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland heeft een klein jaar na de start meerdere samenwerkingsverbanden opgeleverd, maar staat nu onder druk door de nieuwe fosfaatwetgeving.

Kassenbouw trekt weer aan

Akker- & Tuinbouw

Sinds de opleving in de glasgroenteteelt in 2015 en 2016 worden er weer volop nieuwe kassen gebouwd. Zoals hier in Berkel en Rodenrijs (Oostland) door tomatenkwekerij Solyco van Gert-Jan van der Spek.

Aardwarmte moet veilig volwassen worden

Akker- & Tuinbouw

De geothermiesector staat op de drempel van volwassenheid, maar worstelt zich nog door de onstuimige, risicovolle puberteit. Dat beeld schetst het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een kritische sectorbeschrijving. Met aanbevelingen wil ze een...

Aboutaleb weer even teler onder telers

Regio West

Lang voordat hij politicus werd in Nederland, was burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zelf aardappelteler in zijn geboorteland Marokko.

Sportclubs ingezet bij werving glasvezel

Regio West

De kans dat er glasvezel wordt aangelegd in het buitengebied van gemeente Schagen wordt steeds groter. Dit is mede te danken aan het wervingswerk van vrijwilligers van de lokale sportverenigingen.

Hinder voor verkeer rond Hazerswoude-Dorp

Regio West

Provincie Zuid-Holland voert voor het verbeteren van de verkeersveiligheid de komende maand groot onderhoud uit aan de wegen rond Hazerswoude-Dorp. Het onderhoud duurt van 31 juli tot en met 3 september. Voor het landbouwverkeer zijn voorzieningen...

Provincie de boot in tijdens Varend Corso

Regio West

Provincie Zuid-Holland vaart op 4, 5 en 6 augustus voor het eerst mee in het Varend Corso in het Westland.

Partij voor de Dieren bezorgd over geothermie

Akker- & Tuinbouw

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de veiligheidsrisico's bij de winning van aardwarmte.

Nieuwe GMO-regels stuk strenger

Akker- & Tuinbouw

De regels ten aanzien van de uitvoering van gemeenschappelijke marktordening groenten en fruit (GMO) zijn ingrijpend gewijzigd en aangescherpt. 'Duidelijkheid is goed, maar de mogelijkheden voor afzetorganisaties worden behoorlijk minder', aldus...

Warmte-koudeopslag doet het in kas beter dan op kantoor

Akker- & Tuinbouw

Installaties voor warmte-koudeopslag in de glastuinbouw functioneren gemiddeld beter dan die in kantoren. Dat blijkt uit een onderzoek van Omgevingsdienst Haaglanden.

CO2-doelen glastuinbouw aangescherpt

Algemeen

De CO2-doelstelling 2020 voor de glastuinbouwsector wordt aangescherpt van 6,2 naar 4,6 Megaton. Dat is een CO2-reductie van 26 procent.

Sensing-techniek ook voor fruitteler in zicht

Akker- & Tuinbouw

Wat heeft een fruitteler aan de high sensing-technieken waarmee veel akkerbouwers al hun voordeel doen? Adviesbureau Delphy doet onderzoek naar de mogelijkheden, specifiek voor de fruitteelt. Het systeem Intelligent Fruit Vision was de noviteit op...

Maatregelen erfafspoeling helpen milieu

Veehouderij

De maatregelen die boeren nemen om erfafspoeling tegen te gaan, hebben 'een effect' op het milieu. Dat toont Bonnie Vis aan in haar afstudeeronderzoek naar de resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Utrecht opent pacht voor 2018

Regio West

Provincie Utrecht heeft de belangstellingsregistratie voor de verpachting van overtollige grond in 2018 geopend. Belangstellenden kunnen zich melden tot 1 september 2017.

Veenweide Innovatiecentrum krijgt jaarlijks 60.000 euro

Regio West

Het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld ontvang tot en met 2019 jaarlijks 60.000 euro van provincies Utrecht en Zuid-Holland.

310 hectare onderwaterdrainage in Lage Weide

Regio West

In polder Lange Weide nabij Driebruggen wordt begin 2018 in totaal 450 kilometer onderwaterdrainage (OWD) aangelegd.

Zuid-Holland vergoedt alsnog schade zomerganzen

Regio West

Provincie Zuid-Holland gaat de schade door zomerganzen alsnog vergoeden. Dat blijkt uit een motie die Provinciale Staten van Zuid-Holland afgelopen week hebben aangenomen. Het gaat om een vergoeding voor de schade die zomerganzen op agrarische...

Conferentie: duurzame teelt goed bewaard geheim

Akker- & Tuinbouw

De land- en tuinbouw bieden de oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst: voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot.

Tuinbouw zoekt met academies nieuw doel

Akker- & Tuinbouw

De Greenport Hub moet matches maken tussen academische kennis van drie Zuid-Hollandse universiteiten en de tuinbouwsector. Voldoende en gezonde voeding en biobased producten zijn grote kansen voor de tuinbouw, die vragen om gericht onderzoek.

Veldproef Midden-Delfland druk bezocht

Regio West

Hoe blijf je productief boeren in combinatie met een uitgestelde maaidatum voor weidevogels? Dat is de vraag waar een van de Midden-Delflandse kringlooplandbouwgroepen zich dit seizoen over buigt.

Appeldag toont mogelijkheden high sensing

Akker- & Tuinbouw

Tijdens de tweejaarlijkse Appeldag afgelopen donderdag in Neerijnen, werden fruittelers bijgepraat over de mogelijkheden van high sensing-techniek. De door de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en adviesbureau Delphy georganiseerde kennisdag...

Tuinbouw kan bijdragen aan betere volksgezondheid

Algemeen

Volgens kinderarts-intensivist Koen Joosten van Erasmus MC kan de tuinbouw bijdragen aan een betere volksgezondheid door groenten en fruit aantrekkelijker te maken voor ouders en kinderen.

Eerste Nederlandse paprika's naar China

Akker- & Tuinbouw

De verkoop van Nederlandse paprika's in China is sinds donderdag een feit. Dutch Valley is het Nederlandse paprikamerk waaronder de vruchtgroenten aan China worden geleverd.

Melkveehouder zoekt met innovatienetwerk de stad

Veehouderij

Met de start van innovatienetwerk Midden IN Delfland zet de regionale melkveesector van Midden-Delfland zich in om koploper te blijven in vernieuwing. 'Na het succes van onze kringlooplandbouw willen we nieuwe stappen zetten', verklaart voorzitter...

Waterschap besproeit dijken tegen droogte

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start deze week met het beregenen van de dijken langs de Grecht, de Wierickes en de Geer. Dat gebeurt preventief om te voorkomen dat mogelijke schade ontstaat door het uitdrogen van dijken of de schade...

Uittocht ZON-tuinders naar Belgische veilingen

Akker- & Tuinbouw

Van de ongeveer 460 leden in 2008 heeft veiling ZON in Venlo er nog minder dan de helft over. Dat komt vooral door de overstap naar Belgische groenten en fruitveilingen waar de prijsvorming beter zou zijn.

Landbouwprojecten Utrecht ontvangen 2 miljoen euro

Regio West

Provincie Utrecht heeft drie subsidieregelingen in het kader van plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 opengesteld. Er is in totaal ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor kavelruil, bedrijfsverplaatsing, kennisoverdracht en samenwerking.

Brakke polder Westzaan komt dichterbij

Regio West

De verbrakking van polder Westzaan is deze week een stukje dichterbij gekomen. Provincie Noord-Holland en HHNK onderzoeken de twee laatste opties.

Geld voor verduurzaming landbouw Zuid-Holland

Regio West

Partijen in Zuid-Holland die zich inzetten voor duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw kunnen vanaf 12 juni 2017 subsidie aanvragen voor duurzame proeftuinen.

Naaldwijkse school wint Gouden Bloembol 2017

Akker- & Tuinbouw

De Rooms-Katholieke Basisschool Bernadette (groep 6) uit Naaldwijk heeft de Gouden Bloembol Award 2017 gewonnen. Ook klassen in Canada, Duitsland en Engeland ontvingen deze prijs.

Tuinders kunnen student op de tuin inhuren

Akker- & Tuinbouw

Na nauwe samenwerking met Lentiz MBO Westland Horti introduceert LetsGrow.com een nieuw fenomeen in de glastuinbouw: de 'Tuinbouwstudent op de tuin'.

'Club van 100 is ijzersterke formule'

Akker- & Tuinbouw

66 leden telt de Club van 100 voor het glastuinbouwonderzoek inmiddels. De helft van het ingelegde geld is precompetitief, de helft voor eigen kennisvragen. 'Een ijzersterke formule', aldus Jan Willem de Vries van Wageningen University &...

Subsidie voor natuurbeheer karakteristiek landschap

Regio West

Provincie Noord-Holland stelt vanaf 2018 subsidie beschikbaar voor het natuurbeheer van een aantal karakteristieke landschapselementen in de provincie.

Terugvordering GMO-geld FresQ onderzocht

Akker- & Tuinbouw

Oud-leden van de telersvereniging FresQ moeten mogelijk een bedrag van 48 miljoen euro aan subsidie terugbetalen, nu de telersvereniging failliet is verklaard.

AATerra ME inzetbaar voor komkommerteelt

Akker- & Tuinbouw

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor AATerra ME. Het middel is inzetbaar ter bescherming van de bedekte komkommerteelt tegen schade door pythium spp.

Grote stalbrand in Overijssel

Regio Oost

In het Overijsselse Wierden is zaterdagmiddag aan de Ypeloweg een grote brand uitgebroken. Volgens dagblad Tubantia is de brand inmiddels onder controle.

Minder controles waterschap door samenwerking

Regio West

De directeuren van waterschap Hollandse Delta, waterschap Rivierenland en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tekenden deze week de samenwerkingsovereenkomst indirecte lozingen.

Greenport zoekt ideeën voor duurzame dinsdag

Akker- & Tuinbouw

De eerste dinsdag van september staat bekend als Duurzame Dinsdag. Op deze dag krijgen duurzame ideeën en initiatieven een podium in politiek Den Haag.

Boerenfrustratie over actieplan nitraat

Veehouderij

LTO maakt zich zorgen over de invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De betrokken ministeries hebben te weinig aandacht voor het vakmanschap van de boeren. Verdere aanscherping en invoering van nieuwe regels dreigt, waarschuwt bestuurder...

The Greenery nu ook Milieukeur

Akker- & Tuinbouw

Handelsorganisatie The Greenery in Barendrecht is sinds afgelopen week ook Milieukeur gecertificeerd.

Agrarische akkerranden Drenthe in kaart gebracht

Regio Noord

Agrarische Natuur Drenthe heeft de bloemrijke akkers en bloemenranden in Drenthe op een interactieve kaart gezet.

Internationale bio handelshuis OPTA opgericht

Biologische landbouw

In Milaan is deze week onder de naam Opta een nieuwe Europese organisatie opgericht door vijftien bedrijven die actief zijn in de biologische verwerking en handel.

Kersenseizoen feestelijk geopend in Cothen

Regio West

Met de uitreiking van het eerste mandje kersen in de hoogstamboomgaard van FruitMasters-telers familie Vernooij in Cothen is het kersenseizoen feestelijk geopend.

Energieneutrale voorbeeldboer opent deuren

Regio West

Gedeputeerde Mirjam Maasdam van provincie Utrecht sprak woensdag haar bewondering uit voor het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam in Leusden. Dat is een van de bedrijven uit project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij.

Handhaving Haarlemmermeer baart LTO zorgen

Regio West

De handhaving op oneigenlijk gebruik van kassen in enkele glastuinbouwlocaties in Rijsenhout bij Aalsmeer is ondermaats, vindt LTO Noord.

Steenwolmat op maat voor tomaat en paprika

Akker- & Tuinbouw

Grodan heeft twee gewasspecifieke steenwolmatten op de markt gebracht. De nieuwe Grodan Supreme paprikamat en de verlengde Grodan Elite mat voor tomaat.

Polderkennis op Peil werkt aan waterkwaliteit

Regio West

Veehouders in Utrecht-West kunnen na deze zomer in studiegroepen aan de slag met water gerelateerde problemen in hun eigen polders. Door middel van studiegroepen gaan veehouders in het project Polderkennis op Peil hun kennis delen met buren en met...

College Utrecht vraagt scenario's energielandschap

Regio West

Het gemeentebestuur van de stad Utrecht heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de startnotitie Energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop.

Nijpels op regionale klimaattop

Regio West

De regio Midden-Holland wil tot 2050 een hoeveelheid energie besparen of duurzaam gaan opwekken die overeenkomt met het verbruik van 338.381 huishoudens. Tijdens een regionale klimaattop wordt de aanpak daarvoor gepresenteerd.

Winterlichtkas levert leermomenten op

Akker- & Tuinbouw

De winterlichtkas bij Wageningen University & Research Glastuinbouw in Bleiswijk levert de nodige lichtwinst op, vooral vanwege het gebruikte diffuse glas.

Netwerk bundelt kennis over zoet en zout water

Regio West

Door de oprichting van het expertisenetwerk 'Zoet Zout Knooppunt' willen Noord-Hollandse overheden de beschikbare kennis over verzilting bundelen en het onderzoek meer op de praktijk afstemmen.

Open landschap Groene Hart moet soms wijken

Regio West

Het Groene Hart als centraal gelegen gebied in de Randstad is in 2040 is nog steeds het ontspannen bindmiddel tussen de drukke steden. Maar het kenmerkende open landschap zal op sommige plekken wijken.

Zuid-Hollandse landschapstafels te onbekend

Regio West

Slechts 40 procent van de betrokken professionals in groen en landschap is bekend met de Zuid-Hollandse landschapstafels.

Kleinere tuinder heeft hulp nodig bij gasbesparing

Akker- & Tuinbouw

Door fors minder aardgas te gebruiken kan de glastuinbouw Groningen helpen en tevens hun eigen toekomst veilig stellen. Daarom moeten de overheid en de sector werk maken van de toekomst van de sector en van energiebesparing.

Proefpolder kringlooplandbouw veenweiden gestart

Regio West

Project Proefpolder Kringlooplandbouw is woensdag gestart. Dat gebeurde door het nemen van bodemmonsters en meten van de waterkwaliteit door waterschapsbestuurders Guus Beugelink (De Stichtse Rijnlanden) en Pieter Kruiswijk (Amstel Gooi en Vecht).

Milieukeur wordt PlanetProof

Akker- & Tuinbouw

Stichting Milieukeur (SMK) heeft de nieuwe naam 'on the way to PlanetProof' geïntroduceerd. Met de nieuwe naam wil SMK ook internationale toepassing van het keurmerk Milieukeur voor plantaardige producten mogelijk maken.

Rijnland vraagt bollenteler inundatie te melden

Akker- & Tuinbouw

Hoogheemraadschap van Rijnland vraagt bollen- en vaste plantentelers om uiterlijk twee weken voor het inunderen van hun percelen dit te melden. Dan maakt Rijnland samen met telers afspraken over de onttrekking van water.

Stuurgroep wil desnoods grond onteigenen voor natuur

Regio West

Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard bepleit bij provincie Zuid-Holland dat de vorming van het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard desnoods door grondverwerving of onteigening plaats vindt.

Zuid-Holland zoekt 'voedselvernieuwers'

Regio West

Provincie Zuid-Holland zoekt landbouwpioniers die verder willen gaan dan wat nu in de traditionele landbouw gebeurt en andere wegen dan de gangbare willen bewandelen. Ze zijn welkom tijdens het Voedselvernieuwersfeest op donderdag 11 mei bij Koppert...

Provincie zoekt boeren voor akkernatuur

Regio West

Voor een driejarig experiment met akkernatuur in de Zegenpolder bij Rhoon nodigt provincie Zuid-Holland agrarische ondernemers uit om zich in te schrijven.

Tomatenkwekerij Breugem vastgelegd met drone

Akker- & Tuinbouw

Dick Breugem van Tomatenkwekerij Breugem in Bleiswijk won onlangs een prijsvraag van LetsGrow.com over Het Nieuwe Telen.

Utrechtse boer zoekt dieselbesparing

Regio West

De mogelijke besparingen op het dieselverbruik zijn binnen de melkveehouderij nog relatief onbekend. Om hierin een stap te zetten, hebben drie voorbeeldbedrijven in Utrecht hun dieselverbruik over 2016 gemeten per bedrijfsactiviteit. Een gerichte...

Waterkwaliteit Delfland blijft uitdaging tuinbouw

Regio West

De waterkwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren in glastuinbouwgebieden in het Hoogheemraadschap van Delfland stagneert. Dat is de belangrijkste conclusie die Delfland heeft getrokken uit de Waterkwaliteitsrapportage over 2016.

Scherper toezicht Rijnland op gedrag bij slootkant

Regio West

Hoogheemraadschap van Rijnland verscherpt vanwege de aanvang van het teeltseizoen de controles op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen langs de slootkant.

Visiontechnologie brengt oogstrobot dichterbij

Akker- & Tuinbouw

De oogstrobot in de tuinbouw legt het nog ruimschoots af tegen de mens vanwege de cruciale oog-handcoördinatie die nodig is bij het oogsten van groenten en bloemen. Maar een omslag lijkt op komst, met de visiontechnologie die door Delft Robotics is...

Onderzoeker verwacht snel duidelijkheid sleepvoet

Regio West

'Wij hopen dat de ombouwcriteria voor de sleepvoetbemester komende week bekend worden gemaakt tijdens de bijeenkomst mesttoediening voor melkveehouders en loonwerkers.' Dat zegt Gerard Migchels van Wageningen University & Research over de...

Valse start voor boerennatuur Rhoon

Regio West

Met het vergunnen van de eerste klus in het Buijtenland van Rhoon aan een loonwerker van buiten het eiland heeft provincie Zuid-Holland een valse start gemaakt. Dat lieten burgers en boeren van Rhoon woensdag op een informatieavond weten.

The Greenery investeert via fonds in tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Afzetorganisatie The Greenery werkt met een aantal kapitaalverschaffers aan de oprichting van een investeringsfonds waarmee tuinbouwbedrijven kunnen investeren in herstructurering, innovatie en verduurzaming. Het fonds wordt ongeveer 150 miljoen...

'Goed voedsel van de buren zegen voor de stad'

Regio West

'Het is een zegen voor deze stad om buren te hebben die goed voedsel produceren', zei burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdag bij de opening van de pop-upstore 'Gersvers' in de Markthal in Rotterdam.

Deltaplan agrarisch Waterbeheer in Zuid-Holland

Regio West

Er staan drie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer-projecten in de steigers in Zuid-Holland. Het gaat om DAW's Krimpenerwaard, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Westelijk Rijnland met Gouwe Wiericke.

Subsidie voor natuurvriendelijke oevers

Regio West

Oevereigenaren in Rijnland kunnen subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar, tot 65 euro per meter.

Zuid-Holland wil boeren op kruidenrijk gras

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil gangbare melkveehouders stimuleren om bloem- en kruidenrijk grasland in te voeren in hun bedrijfsvoering. Zij ziet dit als een stapje in de richting naar meer biodiversiteit.

Verhuissubsidie helpt boer natuur uit

Regio West

Boeren die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een natuurgebied willen verplaatsen, kunnen daarbij hulp krijgen van de provincie Noord-Holland.

Experiment akkernatuur in Buijtenland van Rhoon

Regio West

Provincie Zuid-Holland zoekt boeren voor deelname aan een driejarig experiment met akkernatuur in het plangebied Buijtenland van Rhoon. Het doel is ervaring op te doen met akkernatuur.

Boeren Zeevang: vergoed oktoberschade gans

Regio West

Een groep van zeventien melkveehouders uit de Noord-Hollandse polder Zeevang maakt bezwaar bij het Faunafonds tegen het niet vergoeden van oktoberschade door ganzen op blijvend grasland.

Boeren en tuinders: natuurlijk onmisbaar

Regio West

Voor boeren en tuinders zijn ruimte en perspectief om te ondernemen onmisbaar. Goed en gezond voedsel en een mooie en veilige omgeving zijn voor iederéén onmisbaar. Als geen ander zijn Nederlandse boeren en tuinders in staat deze te produceren....

Ganzenakkoord Noord-Holland voortgezet

Regio West

Noord-Holland gaat het provinciale ganzenakkoord voortzetten. Dit betekent dat de provincie instemt met continueren van de winterrust en dat er geen plafond voor zomerschade wordt ingesteld tot en met 2019.

Wat doet de politiek voor het platteland?

Regio West

'Zorg dat uw stem bij de Tweede Kamerverkiezingen bijdraagt aan ruimere beleidskaders voor de leefbaarheid op het platteland inclusief ontwikkelruimte voor de agrarische sector.'

Boer als waterbeheerder goed voor natuur

Regio West

Het project 'Boeren als Waterbeheerders' van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor versterking van de natuurwaarden in het beheergebied.

Zuid-Holland: Te vroeg voor conclusie natuurbeheer

Regio West

Provincie Zuid-Holland vindt het veel te vroeg om nu al definitief een uitspraak te doen over de effectiviteit van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer.

GroentenFruit Huis tegen wietteelt in kas

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruit Huis vindt het onwenselijk om wietteelt te combineren met de productie van groenten en fruit in één en dezelfde productieomgeving.

Tuinbouw vreest wegblijven Poolse arbeidsmigrant

Akker- & Tuinbouw

'Volgend jaar komen we niet meer.' Nederlandse tuinders horen dit steeds vaker van hun Poolse krachten. De tuinbouw vreest de terugloop van Poolse arbeidsmigranten en moet nadenken over alternatieven. Zijn dat Roemenen, werklozen, robots of is het...

Areaal glasgroenten op weg naar record

Akker- & Tuinbouw

Het areaal glasgroenten is in 2016 gestegen tot 4920 hectare en nadert daarmee het areaalrecord van 4990 hectare in 2010. Dat was sinds 2000 de hoogste omvang van de glasgroenteteelt in Nederland.

Boeren Wassenaar boos om pachteisen

Regio West

Zo'n tien melkveehouders uit Wassenaar, Voorschoten en Den Haag zijn boos over het plan van Staatsbosbeheer om het waterpeil te verhogen in de polder waar zij al jaren grond pachten van de natuurbeheerder.

Overzichtsboek over archeologie Bollenstreek

Regio West

'Het Verleden van de Velden' is een nieuw publieksboek over de archeologie van de Duin- en Bollenstreek. Het onthult de lange tijd onderbelichte archeologische rijkdom van dit gebied.

Boerennatuur vindt kritiek natuurclubs op beheer 'onhandig'

Regio West

Vier natuurorganisaties in Zuid-Holland vinden het huidige stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer onvoldoende effectief voor de weide- en akkervogelstand. 'Buitengewoon onhandig', reageert koepel Boerennatuur Zuid-Holland

Breed collectief voor emissieloze kas

Regio West

Een breed collectief van LTO Glaskracht en Zuid-Hollandse overheden hebben de een plan gemaakt dat toewerkt naar een emissieloze kas. In 2021 moeten alle glastuinbouwgebieden in de regio betrokken zijn.

LTO wijst gemeente op afspraken Kierbesluit

Regio West

LTO Noord Hoeksche Waard is blij dat gemeente Korendijk een omgevingsvisie heeft gemaakt, maar plaatst wel kanttekeningen bij de teksten over het Kierbesluit en de ontwikkeling van de sector.

LTO betwist omvang leegstand

Regio West

Grote leegstand van agrarische bebouwing in Utrecht is te voorkomen als agrariërs meer perspectief krijgen via bijvoorbeeld verbreding. Ook kunnen bestaande instrumenten als het ruimte voor ruimte-beleid effectiever ingezet worden.

Lansingerland leidt handelsdelegatie China

Akker- & Tuinbouw

Veel bedrijven uit de Greenport Westland-Oostland hebben zich aangemeld voor een handelsdelegatie naar China. De reis vindt plaats tijdens de grootste Agribeurs van China in de gemeente Shouguang, aanstaande april.

Alleen Nederlandse tomaat profiteert van groei

Akker- & Tuinbouw

Alleen de Nederlandse tomaat profiteert van de groeiende markt in de EU. Paprika, komkommer en aubergine blijven achter. Dat blijkt uit een concurrentieanalyse van Nederlandse vruchtgroenten door GroentenFruit Huis.

Populaties bollenvogels in Bollenstreek stabiel

Regio West

Het gaat goed met de gele kwikstaart en de veldleeuwerik op de bloembollenvelden in de Duin- en Bollenstreek. Het aantal overlevende jongen per nest voor deze akkervogels ligt hoog in dit gebied.

Archeologiekaart Bollenstreek moet aangepast

Regio West

Uit inventarisatie van bureau AM en LTO Noord Duin- en Bollenstreek blijkt dat vele honderden hectares grond ten onrechte zijn aangemerkt met een archeologische verwachting.

Hoe houden we de Pool als pilaar van het Westland?

Algemeen

Polen zijn een pilaar van de Westlandse economie, maar blijft dat zo? Gemeente Westland hield woensdag een conferentie in Naaldwijk over de krimpende arbeidsmigratie uit Polen.

Energietransitie kassen krijgt vaart

Akker- & Tuinbouw

In de Greenport Westland-Oostland worden komende maand minimaal twee nieuwe warmtecoöperaties opgericht. Ze krijgen steun van LTO Glaskracht Nederland. Samen met de ontwikkelingen in Greenport Aalsmeer komt de clusteraanpak warmte daarmee op stoom.

Teams Proeftuin Veenweiden zijn compleet

Regio West

De teams rond de tien pilotboeren van het project Proeftuin Veenweiden zijn rond. Met 99 aanmeldingen staat het totale aantal proeftuindeelnemers nu op 109.

Kavels ruilen in Oost Alblasserwaard

Regio West

De Stichting Kavelruil Zuid-Holland (SKVR) wil van start met een grote kavelruil in het oosten van de Alblasserwaard. Bij de provincie Zuid-Holland is hiervoor inmiddels een bijdrage gevraagd.

Alles draait om licht in Winterlichtkas

Akker- & Tuinbouw

'Geef de tuinder licht en hij wordt blij', is een tuinbouwgezegde. Het demonstratieproject Winterlichtkas in Bleiswijk speelt daarop in en is zo gebouwd dat er 's winters 10 procent meer licht op het gewas valt. Dat moet de productie met 10 procent...

Postcoderegeling helpt boer bij duurzame energie

Algemeen

De postcoderoosregeling, of de Regeling Verlaagd Tarief, helpt agrariërs en bewoners om collectief te investeren in duurzame energieopwekking. Utrechtse boeren worden 2 februari bijgepraat over de regeling.

Aanleg zoetwaterkanaal Goeree in volle gang

Regio West

Waterschap Hollandse Delta is afgelopen week begonnen met de eerste werkzaamheden voor het project Goeree-Overflakkee Midden als onderdeel van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit.

Kaasboerderij Schep pakt Ondernemersprijs

Regio West

Melkvee- en kaasboerderij Schep uit Bergambacht heeft maandagavond in Gouda de Ondernemersprijs Midden Holland 2017 in de categorie MKB gewonnen.

Ook 'Schoon erf, schone sloot' in Noord-Holland

Regio West

Het project Schoon erf, schone sloot wordt opgeschaald naar provincie Noord-Holland. Vrijdag wordt het startschot gegeven bij bloembollenbedrijf Gebr. Hulsebosch B.V. in Schagerbrug.

Tweede teeltronde in Winterlichtkas Bleiswijk

Akker- & Tuinbouw

De komende maanden moet blijken of de Winterlichtkas daadwerkelijk meer productie oplevert, zoals van het project verwacht wordt. Het doel is meer productie behalen doordat meer natuurlijk licht voor de plant beschikbaar komt.

Boerenplan voor Bodegraven Noord

Regio West

LTO Noord en agrarische natuurvereniging De Parmey hebben een bemiddelaar en een ecoloog in de arm genomen om een eigen plan te schrijven voor de inrichting van de polder Bodegraven Noord. Op de polder ligt een claim voor de aanleg van een...

Streekzuivel Delflandshof breekt door in retail

Regio West

'De zuivel van Delflandshof is goed ontvangen door onze klanten. De mensen zijn blij dat de melk en yoghurt van hun boeren nu elke dag verkrijgbaar zijn in het dorp.'

JUB Holland wint Tuinbouw Ondernemersprijs

Akker- & Tuinbouw

De 31e editie van de Tuinbouw Ondernemersprijs is woensdag gewonnen door het bollenbedrijf JUB Holland van de familie Uittenboogaard uit Noordwijkerhout. Dit bedrijf mag zich een jaar lang ambassadeur van de tuinbouwsector noemen.

Tuinders Hoek van Holland willen collectieve zuivering

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Westland heeft een businessplan ingediend voor centrale collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen bij de afvalwaterzuivering (RWZI) in Hoek van Holland.

The Greenery sluit nieuwe lening af bij banken

Akker- & Tuinbouw

De hoofddirectie van The Greenery heeft een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten met Deutsche Bank, Rabobank en DLL.

3,3 miljoen voor verkaveling Noord-Holland

Regio West

Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van 3,3 miljoen euro ontvangen.

Coforta maakt lidmaatschap aantrekkelijker

Regio Noord

De ledenraad van Coöperatie Coforta U.A. (eigenaar van The Greenery) heeft kort voor kerst ingestemd met een aantal maatregelen en wijzigingen die de transparantie, inspraak en het ondernemerschap van de leden moet vergroten.

Beheerplannen natuur Laag Holland vastgesteld

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland hebben de beheerplannen voor vier Natura 2000 gebieden in Laag Holland definitief vastgesteld.

Almere wil bioteelt in meer kassen

Regio Noord

Een aantal glastuinders in Almere Buitenvaart oriënteert zich op de mogelijkheid om aan te haken bij het biologische glasgroenteconcept van kwekerij Efibia. Het idee is om als 'Voedselfabriek Almere' op zo'n 20 hectare een breed assortiment onder de...

Protest tegen natte natuur Horstermeer loont voor boeren

Regio West

Het nieuwe inrichtingsplan dat provincie Noord-Holland voor de Horstermeerpolder heeft laten maken ziet er voor boeren een stuk redelijker uit dan het oude plan. Plasdrasnatuur wordt vervangen door ganzenweiland.

Poetsbeurt voor Milieukeur sierteelt

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland en Stichting Milieukeur willen het label Milieukeur actualiseren en aanpassen voor de internationale markt. Donderdag vond in Zoetermeer de aftrap plaats voor een pilot met zes sierteeltbedrijven.

Stichtse Rijnlanden maakt strategie bodemdaling

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de ambitie om de bodemdaling in 2050 minimaal 25 procent vertraagd te hebben. Daarbij verwacht ze hulp van de veenweideboer. Een peilindexatie van 75 procent moet hen tot maatregelen stimuleren.

Bollensector start met schoon erf, schone sloot

Regio West

Met het nemen van een watermonster bij bloembollenbedrijf Gebr. J. en W. van der Slot en Zonen in Noordwijkerhout is maandagmorgen het startschot gegeven voor het project 'Schoon erf, schone sloot' in Zuid-Holland.

Alphen schrapt rioolheffing voor boeren

Regio West

Agrarische bedrijven in het landelijk gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn die niet lozen op het riool hoeven vanaf 2017 geen rioolheffing meer te betalen.

Utrechtse intensieve boer houdt ruimte

Regio West

Niet-grondgebonden veehouderijen in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) in Oost-Utrecht houden hun recht om hun bouwblok te vergroten tot 2,5 hectare. Een voorstel van Gedeputeerde Staten om dit in te perken tot 1,5 hectare sneuvelde maandag op...

Goede kansen circulaire landbouw Groene Hart

Regio West

Er zijn volop kansen voor een circulaire economie met een belangrijke rol voor de landbouw in het Groene Hart. Dat blijkt uit onderzoek van Metabolic Consulting in opdracht van de Rabobank en Groene Cirkels.

Pilot met Milieukeur in sierteelt van start

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland start in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK) een pilot Milieukeur in de sierteelt onder glas. Supermarkten stellen nieuwe duurzaamheidseisen aan groenten- en sierteeltleveranciers. Milieukeur is daarvoor een van de...

Samenwerking in Gouwe Wiericke getekend

Regio West

De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio rond de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen. Regionale partijen krijgen meer grip op het beheer van het gebied.

LTO en vakbonden eens over cao Dierhouderij

Algemeen

Na een cao-loze periode van bijna drie jaar hebben LTO Nederland, FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen deze week een principe akkoord bereikt voor de collectieve arbeidsovereenkomst 'Productiegerichte dierhouderij'.

Man aangevallen door losgebroken stier

Regio West

Aan de Veertweg in het Noord-Hollandse Noord-Scharwoude is vrijdagmiddag een man op de horens genomen door een losgebroken stier. Dat meldde het Noord-Hollands Dagblad.

NAK wil flexibeler inspelen op calamiteiten

Akker- & Tuinbouw

De discussie rond groeischeuren is voor de NAK aanleiding voor een versnelde uitwerking van een NAK-plus systeem. Hiermee kan de land- en tuinbouw flexibeler inspelen op calamiteiten, zoals groeischeuren of rooibeschadigingen.

Hollandse Delta rond dijkversterking af

Regio West

De noordrand van de Hoeksche Waard is weer vijftig jaar veilig tegen hoogwater uit de Oude Maas nu de dijkversterking tussen Puttershoek en 's-Gravendeel is afgerond.

Westland Event: maak verbinding

Akker- & Tuinbouw

'Gebruik de nieuwe technologie om verbinding met de markt te maken en ga de verbinding en samenwerking aan.'

Plantversterkers geven weinig verschil

Akker- & Tuinbouw

Behandeling met plantversterkende producten geven over het algemeen weinig verschillen te zien tussen de behandelde objecten en het onbehandeld object.

Kabinet moderniseert biotechnologiebeleid

Algemeen

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met modernisering van het biotechnologiebeleid en wil de Nederlandse regelgeving hier de komende jaren op in gaan richten.

Proeftuinen Zuid-Holland stap verder

Regio West

Vier kennisinstellingen gaan met provincie Zuid-Holland de kennis uit de Zuid-Hollandse proeftuinen voor duurzame landbouw verder ontwikkelen en verspreiden.

Nieuw natuurplan voor de Horstermeerpolder

Regio West

Provincie Noord-Holland heeft voor de inrichting van de Horstermeerpolder bij Nederhorst den Berg een nieuw plan laten maken. De Horstermeer krijgt daarin een gevarieerd landschap met open polder, coulisselandschap, laagveenbos en rietlanden.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag zet economisch pad uit

Regio West

Met de Roadmap Next Economy (RNE) heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een vervolg gegeven op de City Deal die een jaar geleden is gesloten over de economische ontwikkeling van de regio Rotterdam - Den Haag.

Veltenaar zet wereld op zijn kop bij LTO Utrecht

Regio West

'Beseft u dat u in de gezondheidzorg werkt, in plaats van in de landbouw?' Wie heeft dat door? Bijna niemand. Welke kant gaat dat op vanavond, zie ik u denken.'

Het 'reputatievet' van de glastuinbouw is nog onvoldoende

Akker- & Tuinbouw

'Reputatievet', 'Be good and prove it', het wensbeeld van de sector en de knuffelbaarheid van de koe waren termen die het Glastuinbouw event in Dordrecht woensdagmiddag domineerden.

CDA wil waterschapsheffing landbouw aanpassen

Regio West

CDA Noord-Holland pleit voor een nieuwe systematiek voor de watersysteemheffing in de Waterschapswet om te voorkomen dat het tarief voor categorie Ongebouwd steeds verder omhoog gaat.

Verver Export bouwt kas in Alton

Regio West

Groenhandelaar Verver Export is gestart met de bouw van een vestiging op glaslocatie Alton in Heerhugowaard. Dat heeft het bedrijf vandaag bekend gemaakt.

Duurzame investeringen voor jonge boer Utrecht

Regio West

Voor de tweede keer dit jaar is voor jonge boeren in provincie Utrecht subsidie beschikbaar voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Stadslandbouw in container met klimaatsysteem

Akker- & Tuinbouw

De eerste Leafy Green Machine is vanaf december 2016 te bewonderen bij zorgcentrum Humanitas in Deventer. Patrick Stoffer, student aan de Saxion hogeschool en bewoner van Humanitas, gaat als eerste 'Europese Freight Farmer' zijn oogst gaan aanbieden.

Subsidie voor Noord-Hollands water verlengd

Regio West

De subsidieregeling voor bovenwettelijke maatregelen voor de waterkwaliteit van provincie Noord-Holland is verlengd tot en met 21 december 2016.Niet productief

Tuinders Baan en Sotaweg willen groeien

Regio West

De vraag om uitbreidingsruimte onder glastuinders in Kaag en Braassem is groter dan het aanbod aan locaties. Dat blijkt uit de ondernemersverkenningen door Greenport Aalsmeer.

'Biomassa in glastuinbouw vervijfvoudigd'

Akker- & Tuinbouw

Het gebruik van energie uit biomassa in de glastuinbouw gaat de komende jaren vervijfvoudigen. De conclusie trekt Energy Matters uit een analyse van van reeds beschikte en nieuwe SDE+ aanvragen binnen de glastuinbouw voor het gebruik van houtstook...

Samenwerken beter dan eisen van retailers

Akker- & Tuinbouw

Zijn extra eisen van retailers aan gewasbeschermingsmiddelen een zegen of een vloek voor vergroening? Meer samenwerking, positieve communicatie en snellere toelatingsprocedures zijn zinvoller, volgens veel partijen in de tuinbouw.

Boeren verplicht tot onderhoud

Regio West

Een brief aan honderden boeren over verplicht onderhoud van kleine landschapselementen is bij LTO Noord Utrecht in het verkeerde keelgat geschoten. Bij een onderhoudsplicht hoort ook een financiële vergoeding, vindt LTO.

Zuid-Holland wil helpen met snel internet

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil gemeenten die kampen met slechte toegang tot internet helpen deze toegang te verbeteren.

Extra eisen retailers voor gewasbescherming ongewenst

Akker- & Tuinbouw

Het opleggen van extra gewasbeschermingseisen door retailers is een ongewenste ontwikkeling, vonden veel deelnemers aan het Regionale KNPV-debat rond groene gewasbescherming.

Lansingerland lid van businessclub glastuinbouw

Regio West

Gemeente Lansingerland heeft zich op 8 november aangesloten bij de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Delfland wil kaswater tegen betaling zuiveren

Akker- & Tuinbouw

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil glastuinders in het Westland de mogelijkheid geven om hun afvalwater collectief te zuiveren bij afvalwaterzuivering De Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland.

Oud gewas snel en schoon ruimen

Akker- & Tuinbouw

De teeltwisseling in de glasgroenten is momenteel in volle gang. Maandag werd bij Paprikakwekerij Vijverberg in Berkel en Rodenrijs 4 hectare gewas geruimd door machinaal loonbedrijf Van Veldhoven uit De Lier.

Zonder ingreep 400.000 ganzen in Zuid-Holland

Regio West

Zonder ingrijpen stijgt het aantal ganzen in Zuid-Holland in 2021 naar zo'n 400.000 exemplaren. Door het afschot blijft het aantal in In 2016 nog beperkt tot 125.511 ganzen.

The Greenery blikt bij feestje liever vooruit dan terug

Akker- & Tuinbouw

Het twintigjarig bestaan van The Greenery is deze week gevierd met een bescheiden feestje voor de aangesloten leden. Het jubileum komt op een goed moment. Er valt weer iets te vieren in Barendrecht, waar liever wordt vooruitgekeken dan teruggeblikt.

Kas op 77 meter hoogte in Amsterdam

Akker- & Tuinbouw

Bovenop het nieuwe Hotel Amstel Kwartier in Amsterdam Zuidoost bouwt het Bleiswijkse kassenbouwbedrijf Havecon & Partners momenteel een hypermoderne tuinbouwkas.

Enza zaden prijkt bovenaan Hillenraad 100

Akker- & Tuinbouw

Zaadveredelaar Enza zaden uit Enkhuizen voert dit jaar de Hillenraad 100 aan. De ranking van de honderd meest toonaangevende bedrijven in de Nederlandse glastuinbouwsector werd vrijdagavond in Rotterdam gepresenteerd.

Storop zoekt opslagruimte op boerenerven

Regio West

Projecten LTO Noord en opslagbedrijf Storop zoeken boeren in West-Nederland die willen meewerken aan een proef met het verhuren van opslagruimte op hun bedrijf.

'In regio West moeten we vechten voor grond en imago'

Regio West

'Dankzij de regiovorming is de bestuursstructuur weer stevig verankerd voor jaren. Het regiobestuur kan nu investeren in themakennis, en de netwerken opbouwen die daarbij horen', zegt Nico Verduin, vanaf 1 januari regiovoorzitter van LTO Noord West.

Pilotbedrijven energieneutrale melkveehouderij gepresenteerd

Veehouderij

Tijdens de Avond van de Utrechtse Melkveehouderij zijn donderdagavond de drie pilotbedrijven van het project Energie Neutrale Melkveehouderij gepresenteerd.

Samenwerking moet CO2-uitstoot verlagen

Akker- & Tuinbouw

Een groep van ruim 25 bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen heeft woensdag 26 oktober een overeenkomst getekend voor meer onderzoek naar projecten voor de verlaging van CO2-uitstoot.

Laarzenactie gaat door na bod Van Dam

Veehouderij

De 23 miljoen euro die staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft toegezegd aan de melkveesector, is nog steeds onvoldoende. Dat zei melkveehouder en actievoerder Geert Stevens zaterdag tegen RTV Oost.

Reddingsactie voor bloemkolen

Biologische landbouw

Verkooporganisatie De Streekboer zet zaterdag een grote actie op touw voor het redden van zestigduizend bloemkolen met een vlekje van biologische groenteteler Reinder de Jong in Pietersbierum. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Apart riool kassen Bommelerwaard

Regio Oost

In de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel wordt onderzocht of er een aparte rioolleiding voor de tuinbouw kan worden aangelegd. Daarmee moet het afvalwater van ruim 300 hectare aan kassen in de Bommelerwaard centraal worden gezuiverd.

Schmallenberg-virus actief in Nederland

Veehouderij

Het Schmallenberg-virus is weer actief in Nederland. De Veekijker krijgt de laatste weken meer vragen over koorts en diarree bij koeien. Daarnaast worden er bloedmonsters voor zowel gepaard onderzoek op afweerstoffen als voor onderzoek op virus naar...

Hoogleraar hekelt inruilen melk voor frisdrank

Algemeen

'De consumptie van melk daalt in de westerse landen al meer dan een halve eeuw. In de zelfde periode heeft frisdrank een enorme vlucht genomen.'

Tools voor uitvoering Wet natuurbescherming

Algemeen

Voor ambtenaren van provincies, omgevingsdiensten en gemeenten is een aantal tools ontwikkeld die hen helpen bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming.

Glaskracht helpt bij keuze waterzuivering

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland houdt woensdag 26 oktober een onlinespreekuur voor glastuinders met vragen over de waterzuiveringsplicht.

228 melkveehouders bereid tot productievermindering

Veehouderij

In Nederland zijn 228 verzoeken tot deelname ingediend voor de regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie. Er is meer aangevraagd dan het beschikbare budget van 1,7 miljoen euro in de tweede aanvraagperiode.

Hillenraad100 telt sterke nieuwkomers

Akker- & Tuinbouw

De lijst van Nederlands meest toonaangevende tuinbouwondernemingen, de Hillenraad100, telt dit jaar zeven nieuwkomers.

Albert Heijn maakt versafdeling op maat

Algemeen

Albert Heijn gaat het assortiment groente en fruit per winkel afstemmen op de wensen van de lokale bevolking.

Drenthe krijgt Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Regio Noord

Provincie Drenthe en de Drentse waterschappen en LTO Noord ondertekenen maandag de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Streekplatform Kromme Rijn zoekt waterideeën

Regio West

De wintereditie van het Streekplatform Kromme Rijnstreek op 17 november staat in het teken van initiatieven van onderaf.

Gefacelift Tomatoworld toont wereldthema's

Akker- & Tuinbouw

Het informatie- en educatiecentrum Tomatoworld in Honselersdijk is in een nieuw jasje gestoken. Acht jaar na de opening vonden de initiatiefnemers het tijd voor een facelift voor het centrum dat de kracht van de Nederlandse glastuinbouw verbeeldt.

Apollo Plus ook op lijst zuiveringsinstallaties

Akker- & Tuinbouw

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft op basis van het uitgevoerde onderzoek door Enthoven Techniek uit Maasdijk ook de zuiveringsinstallaties Apollo Plus goedgekeurd.

Utrechtse streekverkoop ook bij Makro

Regio West

Makro Nieuwegein gaat samenwerken met agrarische coöperatie Local2Local uit de Kromme Rijnstreek, waarbij zo'n vijftig regionale producenten zijn aangesloten.

Nieuwkoop dwingt tot weidegang

Regio West

LTO Noord Alphen-Nieuwkoop is ontstemd over een nieuwe definitie van Niet-grondgebonden bedrijven in het nieuwe bestemmingsplan van gemeente Nieuwkoop voor het hele buitengebied van de gemeente.

Zuid-Holland: 33 miljoen voor natuurbeheer

Regio West

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen voor in 2017 ruim 33 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor het beheer en verbeteren van natuur en landschap. Provinciale Staten behandelen het voorstel in december.

Dogterom heeft primeur met brede bollenplanter

Regio West

Tulpenteler en akkerbouwer Ivan Dogterom uit Oude Tonge stapte donderdag met zijn medefirmanten met extra plezier op de trekker. Die dag nam het familiebedrijf Dogterom Flower Bulbs bv een bollenplantmachine van 2,25 meter breed in gebruik.

Green Unplugged afgesloten met kasbezoek

Regio West

Met bezoek aan vier glastuinbouwbedrijven door 85 leerlingen van middelbare scholen heeft het Groen onderwijscentrum op donderdag 13 oktober Green Unplugged 2016 succesvol afgesloten.

Ondernemersverkenningen in Greenport Aalsmeer

Regio West

Gebiedspartners in de Greenport Aalsmeer beginnen in november met ondernemersverkenningen. Zo'n 450 tot 500 glastuinbouwondernemers in de greenport wordt gevraagd naar hun toekomstplannen.

Ondernemers Oostland praten over biobased

Regio West

Tijdens de Oostlanddag namen woensdag 12 oktober zo'n 320 regionale ondernemers deel aan workshops en bedrijfsbezoeken. Zij bezochten onder meer de onderzoeklocatie van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Gemeente Westland geeft gas in tuinbouwtransitie

Regio West

'Als overheid moet je niet in de weg lopen, maar faciliteren. Dat doen wij met fondsvorming en het voortdurend verbeteren van onze vestigingsfactoren', zegt wethouder Theo Duijvestijn.

Warmtevraag in Greenport Aalsmeer verkend

Regio West

LTO Glaskracht Nederland is deze maand gestart met een inventarisatie van de behoefte aan warmtevoorzieningen onder glastuinbouwondernemers in Greenport Aalsmeer.

'Feeding megacities' aan Chinezen uitgelegd

Regio West

Het verhaal Feeding the megacities slaat aan in China, waar het traditionele boeren niet meer lukt de behoefte van snelgroeiende metropolen op te vangen.

'Onze glastuinbouw kan toekomstige megacities voeden'

Akker- & Tuinbouw

Als de Nederlandse glastuinbouw zich verenigt, kan zij alle megasteden voeden. 'Bring in the Dutch' moet een begrip worden voor voedsel en gezondheid, vindt Martin van Gogh van de Economische Programmaraad Zuidvleugel.

FVO Vruchtgroentefestival in teken van samenwerking

Akker- & Tuinbouw

Tijdens de ledenbijeenkomst van de Federatie Vruchtgroenten Organisaties (FVO) woensdag in Rijswijk sprak Michiel van Ginkel van veiling ZON zijn zorgen uit over de nieuwe exportstrategie van het kabinet. 'Staatssecretaris Martijn van Dam richt zich...

Voorbeelden energieneutrale melkveehouderij gepresenteerd

Regio West

Voor het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht zijn drie voorbeeldbedrijven geselecteerd die de ambitie hebben om energieneutraal te worden en aan andere Utrechtse melkveehouders laten zien hoe dat kan.

Zuid-Holland lanceert Chinees-Engelse website

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft een Chinese-Engelse versie van haar website gelanceerd tijdens een officiële ontmoeting met het bestuur van de Chinese provincie Hebei.

Boeren gezocht voor Proeftuin Veenweiden

Regio West

Programma Proeftuin Veenweiden zoekt negentig melkveehouders die samen met de tien pilotbedrijven nieuwe maatregelen onderzoeken en uittesten op hun bedrijf.

Waterzuivering voor teler lastige opdracht

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland moedigt glastuinders aan tot samenwerking bij het voldoen aan de waterzuiveringsplicht. In de praktijk zitten er nog veel haken en ogen aan de zuiveringsplicht, ook voor collec-tieven. Haast is geboden, want uiterlijk 31...

Nieuwkomer Aleia Roses teelt 40 miljoen rozen

Akker- & Tuinbouw

Het Spaans-Nederlandse project Aleia Roses gaat op 14,3 hectare jaarlijks 40 miljoen Red Naomi-rozen telen in Noord-Spanje. De afzet gebeurt voorlopig via Flora Holland in Aalsmeer.

Aanleg natuurverbinding Groot Wilnis gestart

Regio West

In de polder Groot Wilnis-Vinkeveen ontwikkelen momenteel twaalf boerenbedrijven een natuurverbinding in Peilvak 9 en Oukoop Noord. De werkzaamheden op de eerste bedrijven zijn vorige week gestart.

Rijnland wil vaart in DAW project

Regio West

Het Hoogheemraadschap van Rijnland probeert de impasse te doorbreken waarin de voortgang van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) verkeert.

Eerste installatie voor waterzuivering

Akker- & Tuinbouw

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft deze maand de eerste waterzuiveringsinstallatie gecertificeerd en geplaatst op de ‘BZG-lijst zuiveringsinstallaties glastuinbouw’.

Escalatieladder voor schade

Regio West

Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft in de nieuwe Wet natuurbescherming een escalatieladder opgenomen voor situaties waarin dieren schade veroorzaken.

Bestemming Buijtenland agrarisch noch natuur

Regio West

Volgens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zitten er juridische risico’s aan het terug bestemmen van het hele gebied Buijtenland van Rhoon naar agrarisch.

'GS moet uitleggen hoe er zo valt te werken'

Regio West

'Het wordt wel een soap nu', zegt Adjan Vos, bestuurder van Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde (VABIJ).

'Nieuwe zorgboer moet vooral in zichzelf investeren'

Multifunctionele landbouw

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland ziet het aantal cliënten zo hard groeien dat ze niet aan alle zorgaanvragen kan voldoen. 'Vooral rond Rotterdam komen we zorgboeren tekort', vertelt directeur Daan Iken.

Bouw kennis- en innovatiecentrum Naaldwijk van start

Regio West

De bouw van World of Westland (WOW) in Naaldwijk is woensdag gestart. Dit moet een internationaal kennis- en innovatiecentrum worden voor de glastuinbouw.

Stichtse Rijnlanden verpacht grond aan boeren

Regio West

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) biedt overbodige stukken grond en objecten te koop en te pacht aan. Onder meer boeren kunnen reageren.

Imidacloprid alleen in kas met zuiveringsinstallatie

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) legt als tijdelijke maatregel een verbod op voor imidacloprid in bedekte teelten. Dat meldt het ctbg op haar website.

Bollenacademie lanceert 'De broei van tulpen'

Akker- & Tuinbouw

Het eerste exemplaar van de teelthandleiding 'De broei van tulpen' is vrijdag in ontvangst genomen door burgemeester Lies Spruit van Lisse uit handen van André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie.

Westland bezoekt China, Australië en Japan

Regio West

Burgemeester Sjaak van der Tak en wethouder Arne Weverling nemen de komende maanden, samen met Westlandse bedrijven, deel aan handelsmissies naar China, Japan en mogelijk Australië.

Masterclass Stad en Platteland is gestart

Regio West

Zo'n twintig boeren en tuinders en andere voedselondernemers uit Zuid-Holland zijn vrijdag gestart met de masterclass Stad en Platteland bij Boerderij Op Aarde in Brielle.

Perspectief glastuinbouw Mijdrecht onderzocht

Akker- & Tuinbouw

Het Landbouw Economisch Instituut start deze maand een structuuronderzoek naar het perspectief van de glastuinbouw in Mijdrecht. Voor de verouderde locatie Tuinderslaan heeft gemeente De Ronde Venen drie opties voor ogen.

Provincie Utrecht stelt POP3 beschikbaar

Regio West

Provincie Utrecht stelt deze maand twee subsidieregelingen open voor kennisontwikkeling en innovatie in de landbouw.

Bollenstreek zet stap in herstructurering

Regio West

Het hoogheemraadschap van Rijnland en zes bollenstreekgemeenten hebben 6 september de overeenkomst Wateropgave en bollengrondcompensatie Duin- en Bollenstreek ondertekend.

Scholier maakt kennis met tuinbouw

Regio West

Leerlingen van middelbare scholen in de regio's Aalsmeer en Rijnsburg maken vanaf 15 september kennis met de groene sector in het project Green Unplugged van Groen Onderwijscentrum.

Tuinbouw in de schijnwerper op World Food Day

Akker- & Tuinbouw

Greenport Westland-Oostland is medeorganisator en partner van World Food Day, dat op 16 oktober plaatsvindt in Rotterdam en omgeving.

Eerste duurzame schoollunch voor Bond

Regio West

Het Clusius College in Grootebroek start als eerste school in Nederland met een gezonde en duurzame schoolkantine. Op donderdag 8 september krijgt gedeputeerde Jaap Bond een gezonde en duurzame lunch geserveerd, die gemaakt is door leerlingen van...

TuinbouwAlert voor groente- en fruit gelanceerd

Akker- & Tuinbouw

Zes organisaties uit de groente- en fruitketen lanceren vandaag www.TuinbouwAlert.nl. Hiermee wordt samengewerkt bij crises met voedselveiligheid en plantgezondheid.

Kansen voor Nederlandse tomatenteler in Noord-Europa

Akker- & Tuinbouw

Er liggen mogelijkheden voor Nederlandse tomatentelers in Noord-Europese landen om ter plaatse voor de lokale markt te telen. Die conclusie trekt het LEI in haar onderzoek naar mogelijkheden voor tomatentelers in Europa.

Ruimte voor eigen peilbeheer Bollenstreek

Regio West

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil grondeigenaren en ondernemers de kans geven een lager peil (onderbemaling) of een hoger peil (hoogwatervoorziening) te hanteren als dit nodig is.

Samen met Chinezen tomaten telen

Akker- & Tuinbouw

De Westlandse telersvereniging Prominent heeft vrijdag een alliantie gesloten met een Chinese delegatie uit de provincie Hainan. Samen met de Chinezen gaat Prominent ter plaatse tomaten telen.

Deelnemers WK KassieBouwen bekend

Akker- & Tuinbouw

Twaalf bedrijven hebben zich aangemeld voor het Van der Ende KassieBouwen, dat op zaterdag 8 oktober plaats vindt in het pand van AGC in Maasdijk.

Suzuki-proef in blauwe bes hoopgevend

Akker- & Tuinbouw

De suzuki-fruitvlieg laat zich weer gelden. Eerst was het raak in de vroege kersenrassen, toen de vrijgestelde middelen nog niet inzetbaar waren. In de loop van de zomer nam de populatie sterk toe in de late kersen en pruimen. De komende tijd moeten...

Ongewisheid bestemmingsplan Meijegraslanden

Regio West

Nog steeds is het niet duidelijk hoeveel hectare in de Meije graslanden tot natuur bestemd wordt in het nieuwe bestemmingsplan van gemeente Nieuwkoop, net zo min als welke hectares dat worden.

Zuid-Holland maakt natuurkansenkaart

Regio West

Provincie Zuid-Holland en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaan de meest kansrijke gebieden voor tijdelijke natuur in kaart brengen.

Promotie voor nieuwe oogst hardfruit

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruitHuis, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en diverse afzetorganisaties werken aan een landelijke promotieactie voor de nieuwe oogst van appels en peren.

Kwekers organiseren Voornse PlantenDag

Regio West

Vijf grote bloemen- en plantenkwekerijen op Voorne-Putten houden op 15 september een open dag voor hun relaties. De dag staat in het teken van kennisuitwisseling, waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Leges archeologie Zuid-Holland fors lager

Regio West

De kosten voor archeologisch onderzoek bij voorgenomen bodemingrepen die Zuid-Hollandse gemeenten berekenen aan agrariërs zijn in 2016 11 procent lager dan in 2015. Vorig jaar nog stegen deze leges gemiddeld met 3,6 procent.

Suzukifruitvlieg lijkt dit jaar beheersbaar

Akker- & Tuinbouw

Dit teeltseizoen lijken er geen grote problemen met suzukifruitvliegjen in klein- en steenfruit, al sprak PPO Fruit begin juli nog van een hogere populatiedruk dan vorig jaar.

Arne van Aalst verlaat Prominent

Akker- & Tuinbouw

Directeur Arne van Aalst verlaat per 1 november de telersvereniging Prominent Tomatoes. Hij was dertien jaar verbonden aan de telersvereniging.

Aardwarmteproject Vogelaer Poeldijk gestart

Akker- & Tuinbouw

Het aardwarmteproject Vogelaer in Poeldijk start op woensdag 17 augustus met het boren naar aardwarmte. Vrijdag werd de start van het boorproces al feestelijk gevierd.

Grana's Pie 2 mooiste koe in Hellevoetsluis

Veehouderij

Grana's Pie 2 is zaterdag 13 augustus tijdens de Fokveedag Hellevoetsluis verkozen tot de mooiste koe van de Zuid-Hollandse Eilanden.

'Dooradering' is kans voor Noorderpark

Regio West

Een groenblauwe dooradering van enkele weidegebieden in het Noorderpark kan de natuurwinst opleveren waar de agrarische natuurvereniging Noorderpark naar zoekt. De omliggende moerasnatuur profiteert van gezonde boerensloten.

LTO wil hogere vergoeding mezenschade

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en LTO Noord hebben zich deze week sterk gemaakt voor een betere vergoeding van pikschade door mezen in de fruitteelt. Het Faunafonds bouwt de vergoeding af.

LTO wil hogere vergoeding mezenschade

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en LTO Noord hebben zich deze week sterk gemaakt voor een betere vergoeding van pikschade door mezen in de fruitteelt. Het Faunafonds bouwt de vergoeding af.

LTO verwacht veel minder leegstand

Regio West

Op basis van eigen onderzoek van LTO Noord blijkt dat de omvang van vrijkomende agrarische bebouwing in Utrecht West tot 2030 aanmerkelijk lager zal zijn dan eerder is verondersteld door onder meer Alterra.

Vijf natuurgebieden Zuid-Holland vergund

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft vijf natuurgebieden vergund, waaronder drie weidevogelgebieden aan lokale melkveehouders.

Goed perspectief landbouw Zuid-Holland

Regio West

De Zuid-Hollandse grondgebonden landbouw kent veel kansen voor innovatie en structuurversterking en heeft een goed perspectief, stelt het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Goed perspectief landbouw Zuid-Holland

Regio West

De Zuid-Hollandse grondgebonden landbouw kent veel kansen voor innovatie en structuurversterking en heeft een goed perspectief, stelt het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Jonge boeren lezen grasmeter af

Regio West

Schipluiden - Hoewel de opkomst tegenviel door het mooie kuil- en maaiweer, kan de organisatie spreken van een geslaagde leerzame innovatiedag van het Netwerk Jonge Boeren in Midden-Delfland.

Jonge boeren lezen grasmeter af

Regio West

Tijdens het buitenprogramma van de dinsdag gehouden ‘Innovatiedag bodem en gewas’ van het Jonge Boerennetwerk in Midden Delfland gingen de deelnemers op pad met Niels Kooij van De Heus Diervoeders.